Etikkinformasjonsutvalget

Etikkinformasjonsutvalget ble opprettet 1. juni 2018, og skulle vurdere om næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder. Utvalget leverte sin rapport 28. november 2019.

Hvis utvalget mener lovregulering er mulig og hensiktsmessig, skal det foreslå virkeområde og hvordan informasjonsplikten bør håndheves.

Bakgrunnen for oppnevnelsen av etikkinformasjonsutvalget er to anmodningsvedtak i Stortinget, hvor regjeringen bes utrede en lov om etikkinformasjon.

Utvalget starter sitt arbeid i august 2018, og skal levere sin rapport til Barne- og familiedepartementet senest 1. desember 2019.

Her kan du lese utvalgets mandat.

Her kan du lese justeringene i mandatet.

Utvalgets nettside.

Medlemmene av utvalget:

  • Professor Ola Mestad, Universitet i Oslo, leder
  • Professor Caroline Dale Ditlev-Simonsen, Handelshøyskolen BI
  • Føresteamanuensis Lars Jacob Tynes Pedersen, Norges Handelshøyskole
  • Postdoktor Mark Taylor, Universitetet i Oslo
  • Steinar J. Olsen, Stormberg AS
  • Bente Øverli, Forbrukertilsynet
  • Jon Vea, NHO
  • Gro Granden, LO
  • Heidi Furustøl, Initiativ for Etisk Handel
  • Camilla Skjelsbæk Gramstad, Virke

Om Etikkinformasjonsutvalget

Opprettet: 2018

Opphørt: 2019

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: P.b.8036 dep., 0030 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utredning av en lov om etikkinformasjon. Utvalget skal vurdere om det er mulig og hensiktsmessig å pålegge næringsdrivende en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder.