Innstillinger 2019

Familievernutvalget

Familievernutvalget ble oppnevnt 15. mai 2018, og foretok en helhetlig gjennomgang av familieverntjenesten. Utvalget leverte sin utredning 21. november 2019.

Om Familievernutvalget

Opprettet: 2018

Opphørt: 2019

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8036 Dep., 0030 OSLO

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal drøfte dagens organisering, oppgaveløsning og lovmessige rammeverk for familietjenesten, og utfordninger dette gir. Utvalget skal på dette grunnlaget komme med anbefalinger på følgende områder: - Samarbeid og oppgavedeling mellom familievernet og andre relevante offentlige tjenester (statlige og kommunale). - Familieverntjenestens framtidige rolle i det forebyggende arbeidet. - Hvordan de nye oppgavene familieverntjenesten har fått de senere årene kan ivaretas, samtidig som man sikrer tjenestens kjerneoppgaver og -kompetanse. - Hvordan familieverntjenesten kan gi et mest mulig likeverdig tilbud. - Hvordan styring og organiseringen av de ideelle familievernkontorene bør innrettes i lysav EØS-regelverket om offentlig støtte og offentlige støte og offentlige anskaffelser. - Om det bør åpnes for andre ideelle aktører enn dagens kirkelige stiftelser, som tjenestetilbydere i familievernet. - Hvordan tjenesten kan gjøres mer tilgjengelig og bedre tilpasset for nye brukergrupper. - Hvordan barns rett til å bli hørt og å si sin mening kan ivaretas. - Hvordan måloppnåelsen under meklingsordningen kan styrkes og hvordan tilbudet om mekling kan bli bedre tilpasset den enkelte families utfordringer. Utvalget skal vurdere dagens ressursbruk og kvalitet i tjenesten sett opp mot målene for familieverntjenestens virksomhet. Utvalget skal også vurdere om det er andre forhold enn de ovennevnte som bør utredes.

Full mandattekst Familievernutvalget