Bilaterale forbindelser

God kontakt med myndighetene i sentrale samarbeidsland er viktig for å skape gode rammevilkår for norsk næringsliv, håndtere løpende utfordringer og styrke samarbeid om felles interesser, handel og satsingsområder. I nye og voksende markeder har bilateral myndighetskontakt en viktig døråpnerfunksjon for norsk næringsliv. I markeder hvor norsk næringsliv er godt etablert søkes tett dialog for å fremme teknologi-, innovasjons- og forskningssamarbeid.

Kommisjonsordninger

Norge har faste møtearenaer på myndighetsnivå, såkalte kommisjonsordninger, og samarbeidsgrupper med flere land. Nærings- og fiskeridepartementet leder en rekke slike bilaterale økonomiske kommisjoner, med bl.a. Kina, Russland, India, Japan, Tyskland, Brasil, Ukraina og USA. Formålet med kommisjonene er å bidra til å øke handelen gjennom å fjerne handelshindringer, drøfte enkeltsaker på vegne av bedrifter og fremme næringslivssamarbeid i relevante sektorer. Kommisjonene ledes på forskjellige nivåer, både politisk og embetsnivå.


Besøksvirksomhet og delegasjoner

Profilering av norsk næringsliv står ofte sentralt ved Kongehusets og regjeringens besøk til utlandet, samt under innkommende statsbesøk, offisielle besøk og politiske besøk til Norge. Det offisielle Norge kan være en viktig døråpner for norsk næringsliv ved å etablere kontakter som ellers kan være vanskelig å oppnå. Nærings- og fiskeridepartementet har ansvar for å lage opplegg for næringslivsdelegasjoner i forbindelse med slike besøk, vanligvis i samarbeid med Innovasjon Norge. * Mer informasjon om næringslivsdelegasjoner hos Innovasjon Norge