Tildelingsbrev, oppdragsbrev, tilskuddsbrev og årsrapporter

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet.

Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskrivelser prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget. Dokumentene er publisert i pdf-format.

Brønnøysundregistrene

Klagenemdssekretariatet

Direktoratet for mineralforvaltning

Fiskeridirektoratet

Fiskesprell

GIEK

Havforskningsinstituttet

Innovasjon Norge

Justervesenet

Klagenemnde for industrielle rettigheter

Konkurransetilsynet

Mechatronics Innovation Lab

Nasjonalt program for leverandørutvikling

NIFES

Nofima AS

Norges forskningsråd

Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Norsk akkreditering

Design og arkitektur Norge (DOGA)

Norsk romsenter

Patentstyret

Regelrådet

Siva SF

Sjøfartsdirektoratet

Standard Norge

Ungt Entreprenørskap

Veterinærinstituttet

Visit Svalbard

Eksportkreditt Norge