Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spesifisering av bestillinger i styringskalenderen for NFDs etater

Avslutning av statsregnskapet for t-1

Frister og krav til leveranser ved avslutning av statsregnskapet for t-1 er meddelt i eget brev. 

Årsrapport

Årsrapporten med årsregnskap for t-1 skal følge felles mal for statlige årsrapporter og anbefalingene Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har til innhold og utforming, med mindre noe annet er eksplisitt avtalt i etatsstyringsdialogen. Se dfo.no/no/Styring/Arsrapport.

Vi ber om at det vedlagte skjemaet for rapportering om kjønn og mangfold benyttes i virksomhetens rapportering om likestilling.

Eventuelle innspill til revidert budsjett - Omdisponeringer og tilleggsbevilgninger vårsesjon år t

I løpet av våren legger regjeringen fram en proposisjon om omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet. Det skal i hovedsak bare fremmes forslag om tillegg som er begrunnet i uforutsette forhold. Dersom virksomheten har innspill til saker som bør fremmes, ber departementet om at det for hvert enkelt forslag går fram:

 • Kort beskrivelse av hva forslaget gjelder og begrunnelse.
  (F.eks om forslaget gjelder paralleljustering, omdisponering eller utgifts-/inntekts-endring.)
 • Beløp per kap./post som forslaget vedrører.
 • For eventuelle innspill om utgiftsøkninger, skal det gå fram hvilke tiltak som er gjennomført for å begrense utgiftene.

 

Budsjettforslag t+1

Budsjettforslaget skal vise hvordan virksomheten vil prioritere sine ressurser det kommende året, gitt at bevilgningen videreføres på nivå med inneværende år (justert for 0,5 % avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt). Innspillet vil danne grunnlag for diskusjon av virksomhetens strategiske planer i styringsdialogen og for departementets arbeid med Prop. 1 S. Budsjettproposisjonen skal i tillegg til å fremme forslag til bevilgning på kapittel og post tydelig formidle hovedprioriteringene for den enkelte virksomhet.

Budsjettforslaget skal ta utgangspunkt i virksomhetens fastsatte mål, strategier og gjeldende budsjettramme og inneholde følgende:

 • Omtale av hovedprioriteringer for t+1. Hovedprioriteringer skal angi hva som er de 1-3 viktigste områdene som virksomheten skal ha oppmerksomhet på i t+1.
 • Omtale av oppgaver som foreslås prioritert ned på kort eller lang sikt, for å frigjøre ressurser til høyere prioriterte oppgaver, og konsekvensene av dette.
 • Oversikt over utgifter per virksomhetsområde/hovedområde for årene t-1 (regnskapstall), t (gjeldende budsjett) og t+1 (gitt dagens ramme).

I tillegg skal virksomheten spesifisere driftsutgiftene for t+1 (01-posten) på underpost 01.1 Lønn og godtgjørelser og 01.2 Varer og tjenester.

Nærmere om investeringer

Departementet ber virksomheten i budsjettforslaget redegjøre for investeringer som virksomheten planlegger å gjennomføre innenfor gjeldende budsjett, med inndekning over flere år. Redegjørelsen skal inneholde en vurdering av tiltakets nytte, opplysninger om samlet investeringsbehov og fordeling av utgifter over år. Dette kan for eksempel gjelde mindre byggeprosjekter uten husleie-kompensasjon, eller IKT-investeringer. Departementet minner om at IKT-investeringer skal være i henhold til det til enhver tid gjeldende digitaliseringsrundskrivet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Risikovurdering

Virksomheten skal vurdere risiko som ledd i sin interne styring, jf. økonomiregelverket og

hovedinstruksen. Arbeid med strategiplaner, ressursdisponering og større utviklingstiltak i virksomheten skal alltid bygge på risikovurderinger.

Departementet ber virksomheten legge fram en overordnet vurdering av risiko knyttet til:

 • Måloppnåelse
 • Effektiv bruk av ressurser
 • Pålitelig rapportering
 • Etterlevelse av lover og regler

Der hvor risiko vurderes som vesentlig, skal grunnlaget for vurderingen utdypes. Det skal benyttes systematiske metoder for å beskrive sannsynlighet og konsekvens i de enkelte risikovurderingene. Dette er viktig for å kunne avstemme risikotoleranse mellom departement og virksomhet. Videre skal årsaken til risikoen identifiseres og risikoreduserende tiltak beskrives.

I tillegg bes virksomheten å kommentere dersom det er kjennskap til fremtidige hendelser i påfølgende år som kan påvirke de enkelte risikovurderingene.

Status økonomi og ev. innspill til omdisponeringer og tilleggsbevilgninger høstsesjon år t

Departementet ber virksomheten legge fram en statusrapport om budsjettsituasjonen per 31. august. I tillegg vil departementet underveis vurdere behovet for hyppigere økonomirapportering enn det styringskalenderen legger opp til. Rapportene skal være basert på statsregnskapet. I rapporten skal det for hver kap./post gå fram:

 • Disponibelt beløp (saldert budsjett, endringer i bevilgning gjennom året, refusjoner/merinntekter).
 • Regnskapsført i statsregnskapet per 31.august.
 • Prognose for hele året.
 • Kommentarer til eventuelle vesentlige avvik mellom disponibelt beløp og regnskapsført.

Rapporten per 31. august skal også omfatte eventuelle innspill til omdisponeringer og tilleggsbevilgninger som bør fremmes i høstsesjonen. Krav til eventuelle innspill følger av punkt ovenfor om eventuelle innspill til omdisponeringer og tilleggsbevilgninger i vårsesjonen.

Innspill til store satsinger t+2

Som et ledd i departementets arbeid med innspill til regjeringens første budsjettkonferanse, ber departementet om eventuelle innspill til større satsinger. Departementet ber om at eventuelle innspill inneholder følgende informasjon:

Oppsummering

 • Kort oppsummering av satsingsforslaget, 2-5 linjer og maks 1/2 side.
 • Tiltakets formål og varighet.
 • Utgifter i t+1 og hvert av de påfølgende tre år, med en oversiktlig framstilling av de økonomiske og administrative konsekvensene av tiltaket.
  • Kapittel og post på NFDs område
  • Eventuell merverdiavgift som påløper (posteres på FINs kap/post)
  • andre kapitler og poster som blir påvirket.

Tilleggsopplysninger

Alle satsingsforslag skal inneholde kortfattede svar på de seks spørsmålene i kapittel 2-1 i utredningsinstruksen:

 1. Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?
 2. Hvilke tiltak er relevante?
 3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?
 4. Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir berørt?
 5. Hvilke tiltak anbefales, og hvorfor?
 6. Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?

DFØ har utarbeidet en veileder om hvordan disse spørsmålene kan besvares.

 

For forslag som ventes å ha vesentlige nytte- eller kostnadsvirksninger skal det også utarbeides en samfunnsøkonomisk analyse.

Det skal utarbeides gevinstoversikt, der det er relevant for forslaget. En gevinstoversikt skal gi oversikt over sentrale, potensielle gevinster av et prosjekt og sentrale forutsetninger for at disse gevinstene skal kunne realiseres. Dette kan bygge videre på svarene på spørsmål 4 og 6.

Ved behov skal tilleggsopplysningene også omfatte gjennomført/planlagt utredningsprosess bak forslaget, inkl. kontakt med berørte parter.

Registreringsskjema for tilstandsrapportering – kjønn og mangfold

 

 

Kjønnsbalanse

Månedslønn

 

 

Eks.

Menn

    %

Kvinner

   %

Total

(N)

Menn

Kroner

Kvinner

 Kroner

Totalt i virksomheten

t-1

 

 

 

 

 

t-2

 

 

 

 

 

Toppledelse

(eks. direktør, ass. dir.)

t-1

 

 

 

 

 

t-2

 

 

 

 

 

Mellomledelse

(eks. avdelingsdirektør)

t-1

 

 

 

 

 

t-2

 

 

 

 

 

 

(eks. sjefsingeniør)

t-1

 

 

 

 

 

t-2

 

 

 

 

 

 

(eks senioringeniør)

t-1

 

 

 

 

 

t-2

 

 

 

 

 

 

(eks overingeniør)

t-1

 

 

 

 

 

t-2

 

 

 

 

 

 

(eks. seniorrådgiver)

t-1

 

 

 

 

 

t-2

 

 

 

 

 

 

(eks. rådgiver)            

t-1

 

 

 

 

 

t-2

 

 

 

 

 

 

(eks. førstekonsulent)

t-1

 

 

 

 

 

t-2

 

 

 

 

 

 

(eks. konsulent)

t-1

 

 

 

 

 

t-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel

 

Antall tilsatte

 

Deltid

Midlertidig ansettelse

Foreldre-

permisjon

Legemeldt sykefravær

 

 

Total (N)

M%      K%

M%      K%

M%      K%

M%      K%

Navn på virksomheten

t-1

 

 

 

 

 

t-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen