Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) - Avviklet

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge AS ble slått sammen til Eksportfinansiering Norge (Eksfin) 1. juli 2021. GIEK utstedet garantier på vegne av den norske stat frem til Eksfin ble opprettet.

Nettside: https://www.eksfin.no/