Historisk arkiv

Eksportkreditt Norge og GIEK blir Eksportfinansiering Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Eksportkreditt Norge og Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) blir 1. juli til Eksportfinansiering Norge, forkortet Eksfin og på engelsk Export Finance Norway.

- Eksport og handel med andre land er helt avgjørende for Norges økonomi. Regjeringen er opptatt av å gå sammen med næringslivet for å se mulighetene for å øke eksporten fra Norge, og her har GIEK og Eksportkreditt vært viktige. Eksportfinansiering Norge får nå en veldig viktig rolle i vårt strategiske eksportarbeid fremover, sier næringsminister Iselin Nybø.

Tilbudet til næringslivet skal videreføres som i dag, og Eksfin skal i hovedsak forvalte statlige virkemidler for eksport i form av låne- og garantiordninger. I tillegg overtar Eksfin ordninger som ikke har krav om eksport og midlertidige ordninger opprettet i forbindelse med pandemien. Virksomheten skal være en forvaltningsbedrift, og formålet skal være effektiv forvaltning av finansieringsordninger for verdiskapende eksport.

GIEK og Eksportkreditt Norge hadde ved årsskiftet henholdsvis utestående garantier for 80 milliarder kroner og lån for 51 milliarder kroner.

Sammenslåingen er en oppfølging av regjeringens eksporthandlingsplan og gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Departementet har fått konkrete anbefalinger som innebærer at en sammenslåing vil gi økt kvalitet, økt effektivitet og gjøre det mer oversiktlig for brukerne. Eksfin skal ha et eget styre. Opprettelsen forutsetter Stortingets budsjettvedtak. 

Kongelig resolusjon om opprettelse av ny eksportfinansieringsetat (pdf).

Fakta:

 • GIEK og Eksportkreditt Norge skal bidra til å fremme eksport gjennom garantier og lån på vegne av den norske stat. GIEK tilbyr også garantier for investeringer i utlandet.
 • Ordningene er åpne for alle næringer over hele landet.
 • GIEK og Eksportkreditt Norge støtter eksportører over hele landet. I 2020 var bedrifter i Rogaland, Oslo, Viken og Møre og Romsdal de som brukte eksportfinansieringstilbudet mest.
 • Eksportfinansiering Norge (Eksfin) vil forvalte følgende ordninger:
  • Eksportkredittordningen
  • Alminnelig garantiordning
  • Garantiordning for investeringer i og eksport til utviklingsland (U-landsordningen)
  • Garantiordning for byggelån til skip, fartøy og innretning til havs (Byggelånsgarantiordningen)
  • Garantiordning for kraftintensiv industris kraftkjøp (Kraftgarantiordningen)
  • Midlertidig garantiordning for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge (Skipsgarantiordningen)
  • Midlertidig garantiordning for re-forsikring av kredittforsikring
  • Garantiordning for luftfarten (midlertidig)
  • Lånegarantiordningen (midlertidig)
  • Anbudsgarantiordningen