Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (Direktoratet) forvalter lov om erverv og utvinning av mineralske ressurser (mineralloven) og Bergverksordningen for Svalbard.

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (Direktoratet) forvalter lov om erverv og utvinning av mineralske ressurser (mineralloven) og Bergverksordningen for Svalbard.

Oppgaver knyttet til mineralloven:

Tildeling av undersøkelses- og utvinningsrett for statens mineraler. Behandle søknader om prøveuttak både for grunneiers og statens mineraler. Behandle søknader om ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for å undersøke forekomster av grunneiers og statens mineraler.

Behandle søknader om driftskonsesjon og godkjenne driftsplaner.

Føre tilsyn med at undersøkelser og uttak av mineralske ressurser gjennomføres forsvarlig og i tråd med godkjente planer, samt påse at sikrings- og oppryddingsplikten blir oppfylt.

Oppgaver knyttet til Bergverksordningen:

Tildeling av søkeseddel, registrering av anmeldelse av funnpunkt, tildeling av utmål og kontroll med disse. Tilsyn med og kontroll av drift og gruveåpninger.

Direktoratet er hørings-, saksbehandlings- og tilsynsorgan for saker vedrørende mineralske ressurser. Direktoratet har som sentral faginstans innsigelsesrett til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan som berører uttak av mineralske ressurser. Planprogram for slike saker skal forelegges Direktoratet før endelig fastsetting i kommunen. Direktoratet utfører planlegging og tiltak når det gjelder sikring og forurensing eller andre miljøspørsmål innenfor områder der staten har eier- eller forvaltningsansvar i bergverkssektoren.


Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.dirmin.no/