Noregs geologiske undersøking (NGU)

NGU skal bidra aktivt til at geofagleg kunnskap blir nytta til ei effektiv og berekraftig forvaltning av naturressursar og miljø i Noreg.

NGU skal bidra aktivt til at geofagleg kunnskap blir nytta til ei effektiv og berekraftig forvaltning av naturressursar og miljø i landet vårt. Kompetansen til NGU kan også nyttast i bistandsprosjekt. NGU er eit forskingsbasert forvaltningsorgan og er såleis også faginstans for dei andre departementa i geofaglege spørsmål.

Hovudoppgåva til NGU er å samle, bearbeide og formidle kunnskap om dei fysiske, kjemiske og mineralogiske  eigenskapane til berggrunnen, lausmassane og grunnvatnet i Noreg.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.ngu.no/