Regelrådet

Regelrådet er et faglig og politisk uavhengig forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

Regelrådet skal bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk.


Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

 

Nettside: http://regelradet.no/