Norsk nukleær dekommisjonering (NND)

Norsk nukleær dekommisjonering er et statlig forvaltningsorgan som skal planlegge og gjennomføre oppryddingen etter den nukleære virksomhet i Norge.

Regjeringen opprettet i 2018 det statlige forvaltningsorganet Norsk nukleær dekommisjonering (NND) for å bidra med økt kompetanse, kapasitet og framdrift i oppryddingsarbeidet etter den nukleære virksomheten i Norge.

NND er lokalisert i Halden. Det planlegges med en stegvis overføring av Institutt for energiteknikks nukleære anlegg med tilhørende personell til NND. Overføringen forutsetter at NND innvilges konsesjon for å eie og drive atomanleggene. 

Formål

NND er et statlig forvaltningsorgan for å planlegge og besørge opprydding etter Norges nukleære virksomhet og sikker håndtering av nukleært avfall. Oppgavene skal utføres på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen. NND skal bidra til samfunnsøkonomisk gode løsninger innenfor sitt ansvarsområde.

NND skal i oppgaveutførelsen ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet, følge utredningsinstruksen og beste internasjonale praksis.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://www.norskdekommisjonering.no/