Brønnøysundregistrene

Ansvarlig for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet.

Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk trygghet og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt.

Brønnøysundregistrene har ansvaret for en rekke statlige registre. I forenklingssammenheng er særlig Enhetsregisteret og Oppgaveregisteret viktige. Enhetsregisteret samordner opplysninger om næringslivet og offentlige etater som finnes i ulike offentlige registre. Oppgaveregisterets hovedoppgave er å holde løpende oversikt over næringslivets oppgaveplikter til det offentlige, og finne muligheter for samordning og forenkling, blant annet gjennom gjenbruk av data. Begge disse registrene er derfor med på å redusere rapporteringsbyrden for næringslivet overfor offentlige myndigheter.

Brønnøysundregistrene er ikke bare et nødvendig kontrollorgan og myndighetsutøver, men har også et fokus på å utvikle best mulig tjenester og service til brukerne. Muligheten til nettbasert registrering i Enhets- og Foretaksregisteret er eksempler på dette.

Registrene har også ansvaret for å følge opp Elmer-retningslinjene, som skal sørge for felles brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett.


Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.brreg.no/