Noregs forskingsråd

Noregs forskingsråd er eit statleg forvaltningsorgan som finansierer forskings- og innovasjonsprosjekt.

Forskingsrådet er det sentrale organet for oppfølging av dei forskingspolitiske prioriteringane til regjeringa og ein viktig del av det næringsretta verkemiddelapparatet. Forskingsrådet har ansvar for forsking på alle fagområder, og verkemidla spenner frå grunnforsking til innovasjonsretta forsking og kommersialisering av forskingsresultat. Forskningsrådet sine tre hovedoppgåver er å finansiere forsking, gi forskingspolitiske råd og skape møteplasser.

Tildelingsbrev, instruksar og årsrapportar:

Nettside: http://www.forskningsradet.no/