Eksportfinans ASA

Eksportfinans forvalter en portefølje med utlån til norsk eksportnæring, utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer og til kommunal sektor i Norge. En stor andel av lånene er garantert av Eksportfinansiering Norge (Eksfin) eller banker. Selskapet forvalter også en portefølje med internasjonale verdipapirer. Eksportfinans har hovedkontor i Oslo.

Eksportfinans har ikke gitt nye utlån siden 2012, da Eksportkreditt Norge AS (nå Eksfin) overtok ansvaret for å yte nye statlig støttede eksportkreditter. Selskapet ble etablert i 1962 og er nå eid av 22 forretnings- og sparebanker, samt staten som ervervet sin eierandel gjennom en rettet emisjon i 2001.

Staten har ikke en særskilt begrunnelse for å være eier i Eksportfinans. Staten eier 15 prosent av aksjene i Eksportfinans. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Les om Eksportfinans i Statens eierrapport 2023

Nettside: https://www.eksportfinans.no/