Nofima

Nofima er et aksjeselskap. Staten eier 56,8 pst. av aksjene i selskapet. Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt med formål om å bidra til økt konkurransekraft i matindustrien og fiskeri- og havbruksnæringen gjennom egen- og oppdragsfinansiert forskning og utvikling.

Selskapet utøver blant annet forskning på oppdrag fra akvakulturnæringen, fiskerinæringen, land- og havbasert matindustri, leverandørindustrien, fôrleverandør- og ingrediensindustrien og offentlig forvaltning.

Nofimas inntekter kommer fra næringslivet, norsk forvaltning og konkurranseutsatte prosjektbevilgninger, for eksempel gjennom Norges forskningsråd og EU. Tilskuddet fra Nærings- og fiskeridepartementet skal fremme økt verdiskaping i sjømatnæringen og skal benyttes til drift av tyngre forskningsinfrastruktur og forskningsvirksomhet innenfor fiskeri og havbruk. Nofimas hovedkontor ligger i Tromsø. Selskapets forskningsvirksomhet foregår også i Bergen, Stavanger, Sunndalsøra og på Ås.

Les om Nofima i Statens eierrapport 2022

Sentrale dokumenter:


Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.nofima.no/