Seksjon for maritim politikk og markeder

Seksjon for maritim politikk og markeder har ansvar for departementets arbeid med rammebetingelser og virkemidler for de maritime næringer. Seksjonen har ansvar for å koordinere oppfølgingen av regjeringens havsatsing.

Seksjonens arbeid med maritime næringer inkluderer rederier, verft og maritime utstyrs- og tjenesteleverandører.

Seksjonen er ansvarlig for tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk og departementets arbeid i tilknytning til den særlige rederiskatteordningen.

Flere departementer har ansvar for hav og havnæringene, og ansvaret for å koordinere oppfølgingen av regjeringens ulike initiativer på hav er lagt til seksjon for maritim politikk og markeder.

Videre har seksjonen ansvar for de maritime virkemidler under Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og GIEKs byggelånsgarantiordning for skip. Seksjonen arbeider med rammebetingelser for maritim næring, herunder nærskipsfart, klima- og miljø, utdanning og kompetanse. Seksjonen har ansvaret for statsrådens strategiske råd for maritim utvikling - MARUT.

Maritim politikk og markeder arbeider med å videreutvikle internasjonale rammevilkår av betydning for maritime næringer, med særlig fokus på markedsadgang, dette gjelder både bilaterale skipsfartsavtaler, frihandelsavtaler og i WTO.

Seksjonen har en aktiv dialog med andre maritime nasjoner og arbeider med å fremme norske maritime næringsinteresser i andre land, og har i tillegg ansvar for bilaterale maritime initiativer som for eksempel maritime arbeidsgrupper, inkludert nordiske og europeiske. Maritim politikk og markeder er ansvarlig for departementets arbeid med EUs maritime politikk og har ansvar for norsk deltagelse i OECDs arbeidsgruppe for skipsbygging.