Avdeling for maritim politikk og kystutvikling

Seksjon for sjøsikkerhet og regelverk

Kst. avdelingsdirektør Tonje Sund

Seksjonen har ansvaret for arbeidet med sjøfartslovgivningen nasjonalt og internasjonalt.

Seksjonen har ansvaret for arbeidet med sjøfartslovgivningen nasjonalt og internasjonalt gjennom arbeid i IMO, ILO og EU/EMSA. Seksjonen har ansvaret for skipssikkerhetsloven, skipsarbeidsloven, NIS-loven og deler av sjøloven. Seksjonen har etatsstyringsansvaret for Sjøfartsdirektoratet. Dette innebærer budsjettarbeid, oppfølging, tilrettelegging og prioritering av etatenes arbeid. Seksjonen behandler også klagesaker fra Sjøfartsdirektoratet.

Arbeidet med sikkerhet til sjøs for skip, mannskap og miljø har meget høy prioritet.  Seksjonen skal påse at Sjøfartsdirektoratet utvikler, oppdaterer og vedlikeholder et regelverk for sjøsikkerhet, security og miljø som er av høy kvalitet og i tråd med Norges internasjonale forpliktelser. Fortolkning og forvaltning av skipssikkerhetsloven og skipsarbeidsloven med tilhørende forskrifter er her sentralt. Seksjonen skal bidra til at Sjøfartsdirektoratet utvikler hensiktsmessig regelverk for fritidsbåter.

Norge skal være et konkurransedyktig og attraktivt register for norsk maritim næring. Seksjonens styring av Sjøfartsdirektoratet innebærer blant annet fortolkning, forvaltning av og regelverksarbeid i forbindelse med NIS-loven og tilhørende forskrifter, samt sjølovens regler om registrering av skip og søknader om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkårene for registrering av skip i NOR.

Regelverk og prosedyrer i tilknytning til kriser, beredskap, terror og piratvirksomhet er viktig. Seksjonen leder Sikkerhetsutvalget for internasjonal skipsfart og arbeider aktivt sammen med Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Sjøfartsdirektoratet og andre aktører både nasjonalt og internasjonalt i disse sakene. Seksjonen har et tett samarbeid med Beredskapssekjsonen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Seksjonen har ansvaret for sjølovens regler om undersøkelse av sjøulykker og har fagansvaret for Statens Havarikommisjon/sjøfart.

En hoveddel av regelverksutviklingen skjer internasjonalt gjennom arbeid i IMO, ILO og gjennom EU/EMSA. Seksjonen har ansvaret for norsk arbeid i IMO i nært samarbeid med Sjøfartsdirektoratet. Direktoratet leder arbeidet i de tekniske komiteer, som sjøsikkerhetskomiteen MSC og miljøkomiteen MEPC, mens seksjonen dekker IMOs styrende organer Assembly, Council og fagkomiteer som Legal Committee, Facilitation Committee og Bistandskomiteen. Videre dekker seksjonen arbeidet i EFTA Working Group on Transport, EUs sjøsikkerhetskomite COSS, EUs sjøfartsdirektorat EMSA og ulike ekspertgrupper som nedsettes i EU. Avdelingen deltar i styret i Equasis, den internasjonale informasjonsdatabasen over skip.

Seksjonen dekker møtene i det internasjonale oljeskadefondene IOPC Funds og deltar i Paris MOU som er et regionalt havnestatssamarbeid.

Norge har råderett over store havområder, og over 80 prosent av skipsfarten i Arktis i dag går i norske farvann. Avdelingen har som flagg- og kyststat ansvar for å tilrettelegge for sikker og miljøvennlig skipstrafikk i de arktiske sårbare områdene og sikre god overvåking og tilstedeværelse i våre havområder. Seksjonen har ansvar for saker relatert til polar skipsfart og nordområdene, og deltar aktivt blant annet i Arktisk Råds arbeidsgruppe PAME.