Seksjon for konkurranse

Seksjonen har forvaltningsansvar for konkurranseloven, EØS-konkurranseloven, lov om god handelsskikk og pristiltaksloven.

Seksjonen foretar samfunnsøkonomiske og juridiske vurderinger av konkurransepolitiske problemstillinger, og gir faglige råd om hvilke tiltak som legger til rette for effektiv konkurranse. Videre bidrar seksjonen til at konkurransehensyn blir tilstrekkelig ivaretatt på andre politikkområder. Dette innebærer blant annet utforming av lover og forskrifter på området, vurdering av tiltak for å styrke konkurransen i enkeltmarkeder og sektorer, til mer generelle konkurransepolitiske analyser. Det operative arbeidet med virksomhetsstyring av Konkurransetilsynet, Dagligvaretilsynet, Konkurranseklagenemda og Klagenemndssekretariatet er lagt til seksjonen.