Seksjon for fiskerinæringsutvikling

Seksjonen har ansvar for lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) og ressursfordeling. Flåtestruktur, konsesjonsordninger, årlige adgangsbegrensninger og strukturordninger. Leveringsforpliktelser. Økonomiske og sosiale ordninger i fisket og næringspolitiske spørsmål i fiskeriene. Seksjonen har ansvar for de årlige fiskerireguleringer (ex torsk, hyse, sei, hval, kongekrabbe, snøkrabbe etc), kontaktflaten mellom olje/fisk og regler om praktisk utøvelse av fisket i medhold av havressursloven.

Leder: avdelingsdirektør  Silje Wangen Myklebust