Norsk deltakelse i EU-programmer 2021-2027

I perioden 2021-2027 deltar Norge i de elleve EU-programmene som omtales nedenfor. Fra EUs side er det lagt opp til større synergi og samfinansiering av programmene i denne perioden for bedre å håndtere og løse store oppgaver som det grønne skiftet, gjenoppbygging etter covid-19, innovasjon, digitalisering m.m.

Horisont Europa - EUs nye program for forskning og innovasjon

Horisont Europa er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, og er i hovedsak en videreføring av Horisont 2020. Den overordnede målsettingen for Horisont Europa er å sørge for at EUs investeringer i forskning og innovasjon gir vitenskapelige, teknologiske, økonomiske og samfunnsmessige virkninger. Programmet skal blant annet fremme vitenskapelig kvalitet og teknologiutvikling og konkurransekraft og bidra til å møte store samfunnsutfordringer og til å nå FNs bærekraftsmål.  

Horisont Europa består av tre hoveddeler:

  1. Fremragende forskning,
  2. Globale utfordringer og konkurransedyktig europeisk næringsliv og
  3. Innovativt Europa.

I tillegg skal programmet bidra til bredere deltakelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet og til å styrke Det europeiske forskningsområdet (ERA).

Regjeringen har lagt frem en egen strategi for norsk deltakelse i Horisont Europa og Det europeiske forskningsområdet for perioden 2021–2027. 

Totalbudsjett: Om lag 95,5 milliarder euro for perioden 2021–2027

Erasmus+ - EUs nye utdanningsprogram

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, og er i hovedsak en videreføring av programperioden 2014-2020 . Grønn og digital omstilling, inkludering og mangfold er tre overgripende prioriteringer som skal prege aktivitetene i Erasmus+ 2021-27. Programmet skal imidlertid  fortsatt kjennetegnes av kvalitet og eksellense, og det skal være enkelt å søke Erasmus+ og programmet skal nå ut til mindre erfarne søkere.

Erasmus+ har tre hovedtiltak (Key Actions); 1. læringsmobilitet, 2. samarbeid mellom organisasjoner og institusjoner og 3. støtte til politikkutvikling og samarbeid i programlandene. I tillegg kommer Jean Monnet-tiltaket som gir støtte til undervisning og forskning på europeisk historie og integrasjon, og som nå også omfatter skoler og fag- og yrkesopplæringen.

Regjeringen har utarbeidet en egen strategi for norsk deltakelse i Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet for perioden 2021-2027.

Totalbudsjett: Om lag 28,8 milliarder euro for perioden 2021-2027

EUs romprogram 

Norsk deltakelse i EUs romprogram skal bidra til at Norge får innflytelse på beslutninger knyttet til samfunnsviktig infrastruktur. Deltakelsen skal også legge til rette for at norske aktører får den innsikten som er nødvendig for best mulig utnyttelse av EUs satellittsystemer, bakkeinfrastruktur og tilhørende tjenester for norske brukere. For programperioden 2021–2027 har EU samlet de tidligere programmene Galileo/Egnos (satellittnavigasjon) og Copernicus (jordobservasjon) i ett felles romprogram. Det nye romprogrammet omfatter også nysatsingene Govsatcom (sikker satellittkommunikasjon for myndighetsformål) og SSA (romovervåking).

Totalbudsjett: Om lag 14,01 milliarder euro for perioden 2021-2027.

EDF – Det europeiske forsvarsfondet 

Det europeiske forsvarsfondet (European Defence fund) er et program som består av aktiviteter innenfor forsvarsrelatert forskning og kapabilitetsutvikling. EDF er et nytt tiltak i EU, og det er første gang EU finansierer forsvarsforskning og kapabilitetssamarbeid i et så stort omfang. Hovedformålet med EDF er å styrke europeisk forsvarsevne og stridskraft, motvirke fragmenteringen av det europeiske forsvarsmarkedet, bedre europeisk forsvarsindustris konkurransekraft og evne til å levere teknologi, systemer og kompetanse som Europa trenger i fremtiden. Med andre ord å sikre Europas forsvarsindustrielle og -teknologiske base. Programmet skal bidra til et europeisk flernasjonalt samarbeid om forsvarskapasiteter. Både innenfor kapabilitetsutvikling og forskning vil aktører måtte danne konsortier på tvers av medlemsland for å svare på de ulike utlysningene. 

Deltakelse i EDF viderefører de lange linjene i norsk europapolitikk og fungerer som en katalysator for samarbeidet med EU på det forsvars- og sikkerhetspolitiske området. Det gir også en god plattform for å fremme partnerskap med nærstående europeiske allierte. Videre bygger EDF-deltakelse opp under forsvars- og sikkerhetspolitiske målsettinger om internasjonalt samarbeid som bygger opp under den europeiske søylen i Nato.

Totalbudsjett: Om lag åtte milliarder euro for årene 2021–2027.

Programmet for et digitalt Europa (Digital) 

Digital er EUs nye investerings- og kapasitetsbyggingsprogram for digital omstilling og bruk av innovative digitale teknologier i samfunnet og næringslivet. Programmet har som mål å etablere EU som en pådriver i den digitale transformasjonen og å fremme framtidsrettede digitale teknologier som forventes å ha stor betydning for vekst og sysselsetting i Europa de neste årene.

Digital erstatter EU-programmene Connecting Europe Facility Digital (CEF Digital) og Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens (Isa2), som Norge deltok i ut 2020. Digital er et betydelig større og bredere program enn disse to programmene. Digital omfatter  fem satsingsområder: tungregning, kunstig intelligens, cybersikkerhet, avanserte digitale ferdigheter og anvendelse av digitale løsninger og kapabiliteter i offentlig og privat sektor.

Totalbudsjett: Om lag 7,17 milliarder euro for perioden 2021-27

EU4Health – EUs fjerde helseprogram

EU4Health er EUs ambisiøse satsing på å sikre god helse i Europa. Med et budsjett på 5,3 milliarder euro skal programmet i løpet av perioden 2021-2027 bidra til byggingen av EUs nye helseunion. Norsk deltagelse i programmet har som overordnede mål å styrke norsk helseberedskap; bidra til en sunn og frisk befolkning; bygge et sterkt digitalt helsesystem; styrke konkurranseevnen for norsk helsenæring og fremskaffe ny kunnskap. Programmet tildeler midler til et bredt spekter av aktører, inkludert nasjonale og lokale myndigheter, utdannings- og forskningsinstitusjoner, privat næringsliv og sivilsamfunnsaktører.

Totalbudsjett: Om lag 5,3 milliarder euro for perioden 2021-2027

Program for det indre marked, virksomheters konkurransekraft inkludert små og mellomstore bedrifter, plante-, dyre-, mat- og fôrsektoren, og europeisk statistikk 

Programmet for det indre marked samler aktiviteter som tidligere ble finansiert gjennom ulike programmer til ett program. De delene av programmet hvor Norge deltar har som hovedformål å forbedre det indre markeds funksjon, styrke konkurranseevnen for bedrifter i EU/EØS inkludert små og mellomstore bedrifter, øke forbrukerbeskyttelsen, og fremme og samle rettidig og pålitelig statistikk av høy kvalitet.

Totalbudsjett: Om lag 4,2 milliarder euro for perioden 2021-2027

Programmet for sivil beredskap 

Hensikten med EUs ordning for sivil beredskap er å legge til rette for et bredt samarbeid i Europa innen samfunnssikkerhet og beredskap. Ordningen forutsetter at de deltakende landene går sammen om å gjøre sine ressurser tilgjengelige for katastroferammede land, både i og utenfor Europa. Den nye ordningen gjør det enklere å anmode om bistand ved hendelser der unike ressurser er påkrevd eller i tilfeller hvor egne ressurser er i ferd med å uttømmes – noe som igjen bidrar til å øke den nasjonale beredskapen for alle typer sivile hendelser, også på norsk territorium. Ordningen viderefører Handlingsprogrammet for sivil beredskap som Norge har deltatt i siden 1982.

Totalbudsjett: Om lag 3,3 milliarder euro for perioden 2021-2027

Kreativt Europa – EUs nye kultur- og mediaprogram

Kreativt Europa er EUs program for kultursektoren og audiovisuell sektor. Et bredt spekter av små og store aktører innen kunst, kultur, film og TV kan søke støtte til europeisk kultursamarbeid og utvekslinger. Kreativt Europa består av to del-program; KULTUR og MEDIA. Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt har ansvar for informasjon og veiledning til norske aktører om mulighetene. Kreativt Europa programmet har to hovedmål: å beskytte, utvikle og fremme europeisk kultur, språklig mangfold og kulturarv - og også å øke konkurransekraft, økonomisk potensial og innovasjon i europeisk kulturell og kreativ sektor.

Totalbudsjett: Om lag 2,38 milliarder euro for perioden 2021-2027

EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon 

EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon for perioden 2021 – 2027 (EaSI) inngår som en del av Sosialfondet (ESF+). Det har som formål å hjelpe medlemsstatene å oppnå høy sysselsetting, rettferdig sosial trygghet og en kompetent og tilpasningsdyktig arbeidsstyrke som er klar for fremtidens arbeidsliv, i tråd med prinsippene i den europeiske pilaren for sosiale rettigheter fra 2017. Norge deltar i EaSI-delen av ESF+, som i all hovedsak viderefører Progress-delen av det tidligere programmet for sysselsetting og sosial innovasjon (2014-2020), der Norge deltok. Denne delen støtter ulike samarbeidsarenaer og tiltak for politikkutvikling, nasjonalt og på europeisk nivå. Programmet bidrar til finansiering av ulike tiltak som kan gjennomføres for å nå målene, blant annet analyse og kunnskapsutvikling, informasjonsdeling, utprøving av innovative tiltak innenfor arbeids- og sosialpolitikken samt økonomisk støtte til europeiske og nasjonale organisasjoner for å styrke deres evne til å utvikle, fremme og gjennomføre aktiviteter, relevant regelverk og lovgivning.

EU-kommisjonens nettside: ESF+ direct (EaSI) 

Totalbudsjett: Om lag 761 millioner euro for perioden 2021-2027

InvestEU 

InvestEU er en sentral del av EUs programsamarbeid for årene 2021–2027. InvestEU avløser låne-, garanti- og egenkapitalvirkemidler fra 13 tidligere program, herunder de tidligere programmene Horisont 2020 og Det europeiske fondet for strategiske investeringer (EFSI). Programmet skal blant annet støtte opp om satsingene i de andre rammeprogrammene og er en sentral del av EUs grønne giv. Forventet oppstart for programmet er årsskifte 2021/2022. Norge skal delta i deler av programmet.

Totalbudsjettet for perioden er ennå ikke besluttet.