Prop. 176 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om etablering av Kreativt Europa, EUs program for kultur og audiovisuell sektor (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Kulturdepartementet
Foreløpig utgave

Følg proposisjonen på Stortinget