Byrå- og programsamarbeid

Norge deltar i 26 av EUs byråer og 20 EU-programmer. Les mer om vår deltakelse som er en viktig del av Norges samarbeid med EU.

Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i verdens største forskningsprogram, EUs 7. rammeprogram for forskning. Foto: Guri Dahl, tinagent.com

Siden starten av EØS-avtalen i 1994 har Norge blitt deltaker i stadig flere av EUs programmer og byråer. Dette er en viktig del av Norges samarbeid med EU. 

EU-byråer

EU har opprettet en lang rekke byråer for å løse tekniske, vitenskapelige og forvaltnings­messige oppgaver. Et EU-byrå er en selvstendig enhet opprettet av EU og tillagt oppgaver av teknisk, vitenskapelig eller forvaltningsmessig art for å bistå EU og medlemsstatene i deres arbeid.  Byråene har en sentral rolle som premiss­leverandør, forvalter og rådgiver på viktige fag- og politikkområder. Det er stor variasjon mellom de ulike byråene i forhold til størrelse, oppgaver og ressurser.

Norge er med i 21 byråer gjennom EØS-avtalen og gjennom egne avtaler mellom Norge og EU. I tillegg deltar vi i fem byråer som forvalter EU-programmer. EØS/EFTA-landene deltar i EU-byråene som en integrert del av arbeidet med å følge opp EØS-avtalen. I tillegg gir deltakelse gode muligheter til å etablere nettverk og faglige kontakter til gjensidig nytte. Som hovedregel har norske styrerepresentanter møte-, forslags- og talerett, men ikke stemmerett i byråene Norge deltar i.

Oversikt over hvilke byråer Norge er med i (per juni 2013).

EU-programmer

Deltakelsen i EUs programmer er en viktig del av Norges samlede samarbeid med EU. Gjennom denne deltakelsen gir Norge bidrag til grunnlaget til politikkutviklingen i EU på en rekke områder. I tillegg drar Norge også selv nytte av slik deltakelse ved at det foregår kunnskapsutveksling og nettverksutvikling mellom norske og europeiske miljøer.

Programmene er en viktig kanal inn i EU-systemet for Norge. Programmene gir også bredden av norske aktører mulighet til å søke på prosjektmidler og få tilgang til europeisk kompetanse. Norge vil i fortsette sin brede deltakelse i EUs programmer i perioden 2014-2020. Det desidert største programmet i denne perioden er Horisont 2020 som er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 70 milliarder euro fordelt på sju år. Norges deltakelse vil være på mellom 17 og 18 milliarder norske kroner for hele perioden. Vi vil i tillegg delta i Erasmus+, Kreativt Europa og Galileo. Norge tar også sikte på deltakelse også i programmer innen, kultur, forbrukerpolitikk, katastrofeberedskap, folkehelse og statistikk.

Norges totale bidrag til programdeltagelse i 2013-2020 er anslått til om lag 25 milliarder kroner.

Følgende programmer er innlemmet i EØS-avtalen:

Følgende programmer er sendt over til Stortinget for behandling for neste programperiode:

Mer informasjon: Kort omtale av de viktigste programmene Norge deltar i (per april 2014)

Se også: Oversikt over norsk programdeltakelse 2007-2013

Magasin om program- og byrådeltagelsen 2007-2013

Les mer om norsk deltakelse i EU-byråer og -programmer i magasinet "Bredt og aktivt: Norsk deltakelse i EUs byråer og programmer i praksis" som er utarbeidet av EU-delegasjonen. Der møter du mennesker som forteller om sine opplevelser og erfaringer. Vi har også intervjuet norske representanter som sitter i styrende organer og nasjonale eksperter som jobber i EUs byråer. Magasinet kan lastes ned her (pdf).