EØS-organene

Hovedprinsippet i EØS er at Efta og EU utgjør to pilarer i samarbeidet. Det institusjonelle rammeverket for EØS-avtalen blir derfor omtalt som et topilarsystem.

EØS-samarbeidet har fire felles EØS-organer, hvor representanter fra EØS/Efta-landene og representanter for EU møtes: EØS-rådet og EØS-komiteen, som kan betraktes som en overbygning mellom de to pilarene, og Parlamentarikerkomiteen for EØS og Den konsultative komité for EØS (arbeidslivets parter). 

I tillegg kommer organene i Efta-pilaren av EØS, hvor de viktigste er Eftas faste komité, Eftas overvåkingsorgan (Esa) og Efta-domstolen. I tillegg finnes det to rådgivende komiteer: Eftas parlamentariske komité og Eftas konsultative komité.

Figur: Topilarsystemet i EØS
Figur: Topilarsystemet i EØS

Efta

Det europeiske frihandelsforbundet (Efta) ble stiftet i 1960 for å legge til rette for økt handel mellom medlemslandene. I dag består Efta av Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. Les mer om Efta på Eftas hjemmesider.

EØS-rådet

EØS-rådet (EEA Council) er det øverste samarbeidsorganet mellom EU og EØS/Efta-landene. EØS-rådet har som oppgave å gi EØS-avtalen politisk framdrift og vurdere hvordan avtalen samlet sett virker og utvikler seg. >> Les mer

EØS-komiteen

EØS-komiteen (EEA Joint Committee) er ansvarlig for det løpende EØS-samarbeidet. EØS-komiteens hovedoppgave er å treffe beslutninger om å innlemme nye EU-rettsakter i EØS-avtalen. >> Les mer

Parlamentarikerkomiteen for EØS

Parlamentarikerkomiteen for EØS (EEA Joint Parliamentary Committee) er et rådgivende organ som gir uttrykk for sine synspunkter gjennom rapporter og resolusjoner. Gjennom sin deltakelse i komiteen får representantene for EØS/Efta-landene dessuten utvidet informasjon om EU/EØS-spørsmål og en formell kanal til Europaparlamentet. >> Les mer

Den konsultative komité for EØS

Den konsultative komité for EØS (EEA Consultative Committee) er sammensatt av representanter fra arbeidslivets parter i EØS/Efta-landene og representanter for Den økonomiske og sosiale komité i EU, og er et rådgivende organ som gir uttrykk for sine synspunkter gjennom rapporter og resolusjoner, på lik linje med parlamentarikerkomiteen. >> Les mer

Eftas faste komité

Eftas faste komité (The Standing Committee of the Efta States) er Efta-pilarens organ for behandling av politisk viktige EØS-saker. Komiteens viktigste funksjon er å tjene som et samordningsorgan for EØS/Efta-landene før møter i EØS-komiteen og EØS-rådet. >> Les mer 

Eftas overvåkingsorgan, Esa

På samme måte som Kommisjonen har ansvar for å påse at medlemsstatene i EU etterlever sine forpliktelser etter EU-regelverket, har Eftas overvåkingsorgan, Esa (Efta Surveillance Authority) ansvaret for å føre tilsyn med at EØS-avtalen blir gjennomført og etterlevd i det enkelte EØS/Efta-land. >> Les mer

Efta-domstolen

Efta-domstolen har samme type funksjoner overfor EØS/Efta-landene som EU-domstolen har overfor EU-landene. Efta-domstolen legger i sine vurderinger stor vekt på rettspraksis fra EU-domstolen. >> Les mer 

Eftas parlamentarikerkomité

Eftas parlamentarikerkomité har rådgivende funksjoner i Efta-pilaren. Det er de samme parlamentsmedlemmene som møtes i Eftas parlamentarikerkomité og i Parlamentarikerkomiteen for EØS. >> Les mer

Eftas konsultative komité

Efta-pilaren har også en rådgivende komité der partene i arbeidslivet gir råd om utviklingen av Efta-samarbeidet. >> Les mer