EØS-rådet

EØS-rådet (EEA Council) er det øverste samarbeidsorganet mellom EU og EØS/Efta-landene. EØS-rådet har som oppgave å gi EØS-avtalen politisk framdrift og vurdere hvordan avtalen samlet sett virker og utvikler seg.

EØS-rådet omtales i EØS-avtalens artikler 89–91.EØS-rådet er et organ på politisk nivå for utveksling av synspunkter mellom EU og EØS/Efta-landene på EØS-avtalen og sentrale saksområder som berøres av avtalen.

EØS-rådet møtes to ganger i året, normalt i mai og november, og er sammensatt av utenriksministerne fra de tre EØS/Efta-landene, et regjeringsmedlem fra formannskapslandet i EUs råd, samt representanter fra Kommisjonen og rådssekretariatet.

Møtet er todelt med en uformell politisk dialog, fulgt av et formelt EØS-rådsmøte og en orienteringsdebatt om aktuelle saker. Formannskapet i EØS-rådet veksler hvert halvår. Utenriksministeren fra formannskapslandet på EØS/Efta-siden og regjeringsmedlemmet fra formannskapslandet i EUs råd leder EØS-rådet etter tur.