Nasjonale eksperter

Gjennom EØS-avtalen og bilaterale ordninger har Norge nasjonale eksperter i Europakommisjonen, EUs utenrikstjeneste (EEAS) og EUs byråer i Europa, på lik linje med EUs medlemsland.

En nasjonal ekspert er en person som er utlånt fra nasjonale forvaltninger til EUs institusjoner for en avgrenset periode på inntil fire år. Gjennom EØS-avtalen og bilaterale ordninger har Norge mulighet til å ha nasjonale eksperter i blant annet Europakommisjonen, EUs utenrikstjeneste (EEAS) og EUs byråer i Europa, på lik linje med EUs medlemsland.

Hva arbeider de nasjonale ekspertene med?

De nasjonale ekspertene har som regel samme type arbeidsoppgaver og ansvarsområder som fast ansatte saksbehandlere i EUs institusjoner. De er også underlagt institusjonenes instruksjonsmyndighet. 

De norske nasjonale ekspertene arbeider innenfor et bredt spekter av sektorer og fagområder. Noen jobber med oppgaver som er knyttet til norsk deltakelse i EUs programmer på områder som utdanning og kultur, forskning, innovasjon og nærings­utvikling, energi, likestilling, arbeidslivsspørsmål, samt utvikling av digitale tjenester.

Andre har stillinger som er opprettet etter bilateral avtale mellom Norge og EU på felt hvor det er interessant for Norge å ha en nasjonal ekspert. Eksempelvis kan dette gjelde EUs konkurransepolitikk, fiskeri- og maritim politikk, utenriks- og utviklingspolitikk eller sektorer som miljø, mat- og dyrehelse, justis- og forbrukersaker.    

En oversikt over norske nasjonale eksperter, hvor og hva de jobber med finner du på denne siden.

Fakta om norske nasjonale eksperter:

  • De senere årene har det til enhver tid vært 35-40 norske nasjonale eksperter i EU-institusjonene
  • Nasjonale eksperter rekrutteres fra offentlig forvaltning, oftest fra sentral­forvaltningen, men også fra underliggende etater, samt kommuner og fylkes­kommuner.
  • EØS/Efta-landene har kunnet sende nasjonale eksperter til Europakommisjonen siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Norge har nasjonale eksperter i Europakommisjonen som er avtalt gjennom deltakelsen i EUs programmer. Disse omtales gjerne som «Efta in-kind experts» og administreres av Efta-sekretariatet. I tillegg har Norge nasjonale eksperter som avtales bilateralt mellom Norge og Europa­kommisjonen, EUs utenrikstjeneste (EEAS) eller et EU-byrå. 

Formålet med ordningen

Nasjonale eksperter bidrar med ekspertise og fagkunnskap fra de nasjonale forvaltningene i EUs medlemsland og EØS/Efta-landene Norge, Island og Liechtenstein. 

For den nasjonale eksperten kan muligheten for å arbeide i EU gi kontaktnett og kunnskap om hvordan EU-systemet fungerer. For nasjonale forvaltninger gir ordningen gode kontakter mens eksperten arbeider ute og verdifull EU-kompetanse ved hjemkomst. 

Nasjonale eksperter omtales på engelsk som Seconded National Experts (SNE). I tillegg til SNE-ordningen har Norge anledning til å sende hospitanter (engelsk: National Experts in Professional Training, NEPT) til Europakommisjonen. Hospitantene rekrutteres også fra nasjonal forvaltning. Hospitantene og de nasjonale ekspertene har lignende arbeidsoppgaver, men hospitantene har vesentlig kortere opphold i Europakommisjonen, fra tre til fem måneder. Det rekrutteres tre norske hospitanter to ganger årlig.

Ordningen med nasjonale eksperter er nyttig for Norge, og den er en viktig del av vårt EØS-samarbeid.

Rekruttering og oppfølging av nasjonale eksperter

Det er fagdepartementene som har hovedansvaret for rekruttering og oppfølging av de nasjonale ekspertene, eventuelt med støtte av underliggende organ. Utenriks-departementet har ansvaret for oppfølgingen av ordningen generelt og for gjennomføring av visse fellestiltak, slik som møter og konferanser. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er samarbeidspartnere i oppfølgingen av ordningen med nasjonale eksperter.

Clenad (Comité de Liaison des Experts Nationaux Détachés) er en interesseorganisasjon for alle nasjonale eksperter i EU. Clenad Norge har utarbeidet et tipshefte, og Clenad International har utarbeidet en velkomstbrosjyre på engelsk. Styret i Clenad Norge består av:


Kontaktinformasjon

Spørsmål knyttet til den enkelte stilling skal stilles ansvarlig fagdepartement.

Spørsmål av EU/EØS-faglig karakter kan rettes til EØS-seksjonen i Utenriksdepartementet, e-post: eos-seksjonen@mfa.no.