Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nasjonale eksperter

Gjennom EØS-avtalen har Norge mulighet til å ha nasjonale eksperter i Europakommisjonen, Europaparlamentet og EUs byråer i Europa, på lik linje med EUs medlemsland.

Nasjonale eksperter
Samling høsten 2017. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen

En nasjonal ekspert er en person som er utlånt fra nasjonale forvaltninger til EUs institusjoner for en avgrenset periode på inntil fire år. Gjennom EØS-avtalen har Norge mulighet til å ha nasjonale eksperter i Europakommisjonen, Europaparlamentet og EUs byråer i Europa, på lik linje med EUs medlemsland.

LES MER: Fem måneder på innsiden av EU - nå vender de hjem til Norge

Hva arbeider de nasjonale ekspertene med?

De nasjonale ekspertene har som regel samme type arbeidsoppgaver og ansvarsområder som fast ansatte saksbehandlere i Europakommisjonen og EUs byråer. De er også underlagt Europa­kommisjonens/byråenes instruksjonsmyndighet. 

De norske nasjonale ekspertene arbeider innenfor et bredt spekter av sektorer og fagområder. Noen jobber med oppgaver som er knyttet til norsk deltakelse i EUs programmer på områder som utdanning og kultur, forskning, innovasjon og nærings­utvikling, energi, likestilling, arbeidslivsspørsmål, samt utvikling av digitale tjenester.

LES MER: Dette er nordmennene på innsiden av EU-systemet.

Andre har stillinger som er opprettet etter bilateral avtale mellom Norge og EU på felt hvor det er interessant for Norge å ha en nasjonal ekspert. Eksempelvis kan dette gjelde EUs konkurransepolitikk, fiskeri- og maritim politikk, utenriks- og utviklingspolitikk eller sektorer som miljø, mat- og dyrehelse, justis- og forbrukersaker.    

En oversikt over norske nasjonale eksperter, hvor og hva de jobber med finner du på denne siden.

Fakta om norske nasjonale eksperter:

  • Høsten 2018 er det 45 norske nasjonale eksperter i Europakommisjonen og EUs byråer. Det er til sammen om lag 1000 nasjonale eksperter i Europakommisjonen, inkludert de norske.
  • Nasjonale eksperter rekrutteres fra offentlig forvaltning, oftest fra sentral­forvaltningen, men også fra underliggende etater, samt kommuner og fylkes­kommuner.
  • EØS/Efta-landene har kunnet sende nasjonale eksperter til Europakommisjonen siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Norge har nasjonale eksperter i Europakommisjonen som er avtalt gjennom deltakelsen i EUs programmer. Disse omtales gjerne som «in-kinds» og administreres av Efta-sekretariatet. I tillegg har Norge nasjonale eksperter som avtales bilateralt mellom Norge og Europa­kommisjonen eller et EU-byrå. 

Formålet med ordningen

Nasjonale eksperter bidrar med ekspertise og fagkunnskap fra de nasjonale forvaltningene i EUs medlemsland og EØS/Efta-landene Norge, Island og Liechtenstein. 

For den nasjonale eksperten kan muligheten for å arbeide i EU gi kontaktnett og kunnskap om hvordan EU-systemet fungerer. For nasjonale forvaltninger gir ordningen gode kontakter mens eksperten arbeider ute og verdifull EU-kompetanse ved hjemkomst. 

Nasjonale eksperter omtales på engelsk som Seconded National Experts (SNE). I tillegg til SNE-ordningen har Norge anledning til å sende hospitanter (engelsk: National Experts in Professional Training, NEPT) til Kommisjonen. Hospitantene rekrutteres også fra nasjonal forvaltning. Hospitantene og de nasjonale ekspertene har lignende arbeidsoppgaver, men hospitantene har vesentlig kortere opphold i Kommisjonen, fra tre til fem måneder. Det rekrutteres tre norske hospitanter to ganger årlig.

Ordningen med nasjonale eksperter er nyttig for Norge, og den er en viktig del av vårt EØS-samarbeid.

Rekruttering og oppfølging av nasjonale eksperter

Det er fagdepartementene som har hovedansvaret for rekruttering og oppfølging av de nasjonale ekspertene, eventuelt med støtte av underliggende organ. Utenriks-departementet har ansvaret for oppfølgingen av ordningen generelt og for gjennomføring av visse fellestiltak, slik som møter og konferanser. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er samarbeidspartnere i oppfølgingen av ordningen med nasjonale eksperter. Det er utarbeidet Veiledende retningslinjer for ordningen med nasjonale eksperter.   

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har i en rapport fra mars 2012, på oppdrag fra Utenriksdepartementet, evaluert ordningen med nasjonale eksperter i EU-kommisjonen. Rapporten heter Noregs nasjonale ekspertar i Kommisjonen. Ein ressurs for Noreg, eller berre for EU?  

Denne ble fulgt opp i Meld. St. 5 (2012-2013) EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU, med vekt på at alle departementer utvikler en mest mulig strategisk tilnærming når det gjelder rekruttering, valg av tjenestested, kontakt under oppholdet og bruk av kompetansen etter hjemkomst.

Clenad (Comité de Liaison des Experts Nationaux Détachés) er en interesseorganisasjon for alle nasjonale eksperter i EU. Clenad Norge har utviklet, og oppdaterer et Tipshefte og Clenad International har utviklet en velkomstbrosjyre på engelsk.


Kontaktinformasjon

Spørsmål knyttet til den enkelte stilling skal stilles ansvarlig fagdepartement.

Spørsmål av EU/EØS-faglig karakter kan rettes til Utenriksdepartementet ved fagdirektør Geir Bekkevold, e-post gb@mfa.no, telefon: (+47) 23 95 08 48.  

Til toppen