EØS-samarbeidet

EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker.

EØS-avtalen er en avtale mellom Efta-landene Norge, Island og Liechtenstein og EUs 28 medlemsland, og danner EØS-området.

Avtalen omhandler de fire friheter – fri bevegelse av varer, personer, tjenester og kapital, og tilknyttede bestemmelser innen områder som sosialpolitikk, forbrukerbeskyttelse, miljøvern, likestilling med mer.

EU er Norges viktigste handelspartner. Rundt 80 prosent av den totale norske eksporten går til EU, og mer enn 60 prosent av vår import kommer fra EU.

EØS-samarbeidet har bidratt til økt handel og tettere økonomiske forbindelser mellom avtalepartene, med like konkurransevilkår og overholdelse av de samme regler.

EØS-avtalen ble vedtatt i 1992 og trådte i kraft i 1994.