Norsk deltakelse i ekspertgrupper og komiteer

Norsk deltakelse i EUs komiteer, rådgivende grupper, arbeidsgrupper og ekspertgrupper er viktig for å kunne følge med på og bidra til å utvikle EUs regelverk og politikk slik at norske interesser ivaretas.

Norge deltar i to hovedgrupper av komiteer og arbeidsgrupper under Kommisjonen, ekspertgrupper og komitologikomiteer.

Ekspertgrupper

Kommisjonen konsulterer ekspertgrupper i arbeidet med å utforme rettsakter i den forberedende fasen.

«Straks EF-Kommisjonen begynner å utarbeide nytt regelverk på et område som omfattes av denne avtalen, skal den uformelt innhente synspunkter fra sakkyndige i Efta-statene på samme måte som den innhenter synspunkter fra sakkyndige i EFs medlemsstater når den utarbeider sine forslag.» (EØS-avtalen, artikkel 99.1).

Deltakelse i ekspertgruppene gir tilgang til viktig informasjon og muligheter til å formidle norske synspunkter og ivareta norske interesser på et tidlig stadium.

Komitologikomiteer

Komitologikomiteer er formelle komiteer bestående av representanter fra nasjonale myndigheter som assisterer Kommisjonen i arbeidet med utfyllende EU-regelverk.

«EF-Kommisjonen skal sikre sakkyndige fra Efta-statene en bredest mulig deltakelse, alt etter hvilket område det gjelder, i det forberedende stadium for å utarbeide utkast til tiltak som senere skal forelegges de komiteene som bistår Kommisjonen i utøvelsen av dens myndighet. I denne forbindelse skal Kommisjonen når den utarbeider utkast til tiltak, rådspørre sakkyndige fra EFTA-statene på samme måte som den rådspør sakkyndige fra EUs medlemsstater.» (EØS-avtalen, artikkel 100.1).

Komitologikomiteene er hjemlet i EUs traktater og har en formell rolle i EUs beslutningsprosess. Norge har derfor observatørstatus og kan ikke delta i voteringer. I noen tilfeller er EØS/Efta-statenes rettigheter også begrenset til deltakelse i arbeidsgrupper under selve komiteene.

Komitémedlemmene utpekes av nasjonale myndigheter og representerer disse formelt i komiteene. Vanligvis vil det være representanter fra fagdepartementer eller underliggende etater som møter i komitologikomiteene.

Generelt sett er EØS/Efta-statenes rett til å delta som observatører akseptert i Kommisjonen. I praksis forekommer det at en må forhandle om rammene for deltakelse i hver enkelt komité, spesielt på nye områder.

Programkomiteer

EØS/Efta-statenes deltakelse i programkomiteer fremgår av EØS-avtalens artikkel 81(b). En oversikt over hvilke program, og dermed programkomiteer,  EØS/Efta-statene deltar i gjennom EØS-avtalen, finnes på Efta-sekretariatets hjemmesider.

Generelt om deltakelse

Deltakelse i ekspertgrupper og komiteer er sentralt i EØS-sammenheng. Retten til deltakelse i ekspertgrupper og komiteer under Kommisjonen representerer det viktigste inntaket til EUs beslutningsprosess innenfor rammen av EØS-avtalen. En generell erfaring er at norske bidrag i ekspertgrupper og komiteer blir godt mottatt, spesielt på områder der Norge har faglig tyngde og bevisst søker å se problemstillingene i et større europeisk perspektiv.

Det er viktig at departementene har et bevisst forhold til deltakelse, med en prioritering av hvilke ekspertgrupper og komiteer som er viktige, hva som ønskes oppnådd og hvordan. Det må etableres rutiner som sikrer at deltakere møter godt forberedt, og det bør etableres en forpliktende praksis for rapportering fra møter. Ikke minst må det være kontinuitet i deltakelsen fordi innflytelse er avhengig av tilstrekkelig kompetanse og kontinuitet.

EØS-avtalens hjemler for deltakelse:

  • Artikkel 81 – Programdeltakelse
  • Artikkel 99 – Ekspertgrupper under Kommisjonen
  • Artikkel 100 – Komitologikomiteer
  • Artikkel 101 – Andre komiteer på spesielle områder