Norsk deltakelse i ekspertgrupper og komiteer

Norsk deltakelse i komiteer, rådgivende grupper, arbeids- og ekspertgrupper er svært viktig for å følge med på og bidra til å utvikle EUs regelverk og politikk.

Mange av rettsaktene som er innlemmet i EØS-avtalen, åpner for at EØS/Efta-landene kan delta i ulike komiteer, rådgivende grupper, arbeids- og ekspertgrupper i EU-systemet. Norsk deltakelse i slike grupper og komiteer er svært viktig for å følge med på og bidra til å utvikle EUs regelverk og politikk. 

EØS-avtalen gir norske tjenestemenn to hovedkanaler for deltakelse og innflytelse i regelverks­utviklingen i EU – utover de formelle EØS-organene:

  1. Deltakelse i ekspert­grupper og komiteer under Kommisjonen. EØS-avtalens artikkel 99(1) fastsetter at Kommisjonen i forberedelsen av EØS-relevante rettsakter skal søke råd fra Efta-statenes eksperter "på samme måte som den innhenter synspunkter fra sakkyndige i EUs medlemsstater".
  2. Deltakelse i komitologikomiteer som bistår Kommisjonen i utøvelsen av delegert beslutningsmyndighet. Vilkårene for EØS/Efta-statenes adgang til å delta er noe uklart formulert, jf. EØS-avtalens artikkel 100, men retten til å delta i disse komiteene er generelt akseptert i EU-systemet. I praksis må det likevel forhandles om deltakelse i hver enkelt komité, ettersom komitologi­komiteene er EU-organer og komiteens beslutninger interne EU-vedtak. EØS/Efta-statenes representanter har observatørstatus og kan ikke delta i voteringer. 

I tillegg deltar mange norske tjenestemenn i rådgivende grupper og ekspert­grupper, arbeidsgrupper, klynger (clusters) og aktiviteter for gjensidig læring (Peer Learning Activities) som er opprettet som ledd i den åpne koordineringsmetoden for å følge opp EUs overordnede vekststrategi, Europa2020

EØS/Efta-statenes deltakelse i programkomiteer fremgår av artikkel 81(b). En oversikt over hvilke program – og dermed programkomiteer – Efta-landene deltar i gjennom EØS-avtalen, finnes på Efta-sekretariatets hjemmesider

Norge og Island deltar i Schengen-relevante arbeidsgrupper og komiteer gjennom egen ordning.

EØS-avtalens hjemler for deltakelse i EUs ekspertgrupper og komiteer

  • Artikkel 81 Programdeltakelse
  • Artikkel 99 Ekspertgrupper under Kommisjonen
  • Artikkel 100 Komitologikomiteer
  • Artikkel 101 Andre komiteer på spesielle områder