Den konsultative komité for EØS

Den konsultative komité for EØS (EEA Consultative Committee) er sammensatt av representanter fra arbeidslivets parter i EØS/Efta-landene og representanter for Den økonomiske og sosiale komité i EU, og er et rådgivende organ som gir uttrykk for sine synspunkter gjennom rapporter og resolusjoner, på lik linje med parlamentarikerkomiteen.

Den konsultative komité for EØS omtales i EØS-avtalens artikkel 96. Komiteen møtes én gang i året, og er i første rekke et organ for utveksling av informasjon og erfaringer. For partene i arbeidslivet er også de felles europeiske sammenslutningene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden kanaler for informasjon og innflytelse.