Eftas faste komité

Eftas faste komité (Standing Committee of the Efta States) er EØS/Efta-landenes organ for behandling og samordning av politisk viktige EØS-saker før møter med EU i EØS-komiteen og EØS-rådet.

Eftas faste komité ledes av et formannskap som går på omgang mellom Norge, Island og Liechtenstein. 

Eftas faste komité møtes på ambassadørnivå. Dette er de samme personene som representerer EØS/Efta-landene i EØS-komiteen. Komiteen møtes som regel dagen før møtet i EØS-komiteen.

Under Eftas faste komité er det etablert fem underkomiteer. Fire av disse er i praksis slått sammen til én, Underkomité I-IV (Subcommittee I-IV). Denne underkomiteen er knyttet til de fire friheter og tilstøtende områder, og forbereder saker som skal opp i Eftas faste komité og EØS-komiteen. Underkomité I-IV møtes som hovedregel uken før møtet i EØS-komiteen. Den siste underkomiteen, Underkomité V (Subcommittee V), har rettslige og institusjonelle EØS-spørsmål som sitt ansvarsområde og møtes ved behov.

Under underkomiteene er det etablert et trettitalls arbeidsgrupper (Efta Working Groups) som foretar de faglige vurderingene av nytt regelverk. Arbeidsgruppene inviterer ofte representanter fra Kommisjonen, Rådet eller Europaparlamentet til å redegjøre for aktuelle saker og regelverk som er under arbeid eller behandling. Her forberedes også kommentarer til nye grønnbøker, hvitbøker og meldinger fra Kommisjonen.

Arbeidsgruppene ledes av en representant fra et av EØS/Efta-landene. Under arbeidsgruppene er det også en rekke spesialiserte ekspertgrupper.