EU-byråer Norge deltar i

Norge deltar i 31 av EUs byråer. Her finner du en kort omtale av hvert byrå.

Arbeidsliv

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)
Byrået har ansvar for å innhente, analysere og formidle informasjon knyttet til arbeidsrelatert sikkerhet og helse på europeiske arbeidsplasser. Formålet er å øke bevisstheten rundt sikkerhet og helse på arbeidsplassen. En viktig målsetning er å redusere arbeidsulykker. Arbeidstilsynet er norsk kontaktpunkt. Les mer om byrået her. EU-OSHAs hjemmeside finner du her.

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound)
Instituttets hovedoppgave er å bidra med informasjon, råd og ekspertise i planleggingen og utformingen av bedre leve- og arbeidsvilkår i Europa. Kalles også Dublin-instituttet. Eurofounds hjemmeside finner du her.

Energi

Det europeiske byrå for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter (Acer)
Byrået er EUs organ for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter. Bakgrunnen for opprettelsen av Acer var behovet for et sterkere samarbeid mellom reguleringsmyndighetene som følge av økende integrering av markedene og overgang til mer variabel energiproduksjon. Olje- og energidepartementet har hovedansvaret for norsk deltakelse i byrået. Acers hjemmeside finner du her.

Finans

EUs finanstilsynssystem
I kjølvannet av finanskrisen, etablerte EU i 2011 et nytt og mer omfattende system for samarbeid om finanstilsyn, overvåking av finansiell stabilitet og et velfungerende finansmarked. Det nye europeiske finanstilsynssystemet består av de nasjonale finanstilsynene sammen med nye institusjoner: Den europeiske banktilsynsmyndighet (Eba), Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjon (Eiopa), Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESBR) og Det europeiske råd for systemrisiko (ESRB). For å kunne opprettholde et velfungerende EØS-samarbeid for finansielle tjenester, har EØS/Efta-landene siden høsten 2016 vært tilknyttet finanstilsynssystemet. Les mer her.

Nettsider: Ebas hjemmesideEiopas hjemmeside, ESBRs hjemmeside og ESRBs hjemmeside.

Forsvar og sikkerhet

Det europeiske forsvarsbyrået (EDA) 
EDA er et mellomstatlig EU-byrå for har­monisering og utvikling av militære ka­pasiteter, forskning og teknologiutvikling, materiellanskaffelser, i tillegg til forsvar­sindustriell og markedsmessig utvikling. Norge har en særskilt samarbeidsavtale med EDA som ble inngått i mars 2006. Forsvarsdepartementet er ansvarlig for oppfølging av samarbeidet med EDA. EDAs hjemmeside finner du her. 

Det europeiske satellittsenter (EUSC)
Byrået er et viktig instrument når det gjelder å styrke EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, spesielt i forbindelse med EUs krisehåndteringsoperasjoner gjennom å produsere informasjon som primært er hentet fra analyser av satellitt­bilder og innsamlet data. Forsvarsdepar­tementet har ansvaret for den norske deltakelsen. Avtalen om deltakelse er en bilateral avtale. EUSCs hjemmeside finner du her.  

Helse

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (Efsa)
Efsas hovedoppgave er å være et vitenskapelig sentrum for fremskaffelse av uavhengige vitenskapelige risikovurderinger i saker som har en direkte eller indirekte virkning på næringsmiddeltryggheten; herunder risikovurderinger knyttet til dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse. Efsa skal også foreta risikovurderinger knyttet til genmodifisert mat, og på ernæringsmessige spørsmål knyttet til fellesskapslovgivningen. Vitenskapskomiteen for mattrygghet er kontaktpunkt i Norge. Efsas hjemmeside finner du her.

Det europeiske byrå for legemiddelvurdering (EMA)
Det europeiske byrå for legemiddelvurdering har ansvaret for å koordinere samarbeidet mellom medlemslandenes myndigheter. To vitenskapelige komiteer under EMA, én for legemidler til mennesker og én for legemidler til dyr, er ansvarlige for vurdering av legemidlene som benyttes. Helse- og omsorgsdepartementet har hovedansvaret for norsk deltakelse i byrået. Les mer om legemiddelbyrået her. EMAs hjemmeside finner du her.

Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA)
Senterets oppgaver er å samle, analysere og formidle informasjon og kunnskap om narkotika og narkotikapolitiske spørsmål. Formålet er å sette medlemsstatene bedre i stand til å utforme effektive tiltak mot narkotika og narkotikarelaterte problemer innen en nasjonal eller en felles ramme, herunder å legge til rette for utvikling av narkotikapolitiske strategier og tiltak for å redusere etterspørselen. Helse- og omsorgsdepartementet har hovedansvaret for norsk deltakelse i byrået som er en bilateral avtale. Les mer om byrået her

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC)
Byrået har som hovedoppgaver å identi­fisere, vurdere og varsle om smittsomme sykdommer og andre helsetrusler, og samarbeider nært med EFSA, EMA og Verdens helseorganisasjon. Byrået skal ikke erstatte nasjonale folkehelseinsti­tusjoner, men samordne og formalisere samarbeidet mellom disse. Helse- og om­sorgsdepartementet har hovedansvaret for norsk deltakelse i byrået. Les mer om byrået her. ECDCs hjemmeside finner du her.

Informasjonssamfunnet

Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (Enisa)
Byråets mål er å styrke EUs, medlemsstatenes og næringslivets evne til å forebygge, håndtere og løse problemer knyttet til nett- og informasjonssikkerhet. Det har også til oppgave å samle informasjon, analysere og fremme risikovurderingstiltak. Samferdselsdepartementet har hovedansvaret for norsk deltakelse i byrået. Enisas hjemmeside finner du her.

Innovasjon og teknologi

Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT)
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi er ment å være et flaggskip i Europa for innovasjon, og er nært knyttet til EUs strategi for økt sysselsetting og vekst. EIT skal fremme og integrere høyere utdanning, forskning og innovasjon av høy kvalitet. Kunnskapsdepartementet har hovedansvaret for norsk deltakelse i EIT.  EITs hjemmeside finner du her.

European Union Agency for the Space Programme (EUSPA)
Byrået for romprogrammet (EUSPA) erstattet i 2021 det europeiske GNSS-byrået (European GNSS Agency – GSA), og byråets oppgaver ble utvided til å inkludere alle programkomponentene i EUs romprogram; Egnos/Galileo (satellittnavigasjon), Copernicus (jordobservasjon), Govsatcom (sikker satellittkommunikasjon for myndighetsformål) og SSA (romovervåking). EUSPA sin kjerneoppgave er å implementere EUs romprogram, tilby pålitelige og sikre romrelaterte tjenester og maksimere den tilhørende samfunnsøkonomiske nytten. Norsk romsenter, på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, har hovedansvaret for norsk deltakelse i byrået. Byråets hjemmeside finner du her.

Justis

Den europeiske politienhet (Europol)
Europol er EUs sentrale politiorgan som skal gi støtte til de nasjonale politimyndighetene i medlemslandene. Støtten skal gis gjennom innsamling, analyse og bearbeiding av informasjon om alvorlig kriminalitet. Det legges særlig vekt på arbeid for å forebygge og bekjempe terrorisme, narkotikakriminalitet, menneskehandel og andre former for grenseoverskridende kriminalitet. Justis- og beredskapsdepartementet har hovedansvaret for den norske deltakelsen. Deltakelsen er basert på en bilateral avtale. Europols hjemmeside finner du her.

Det europeiske grensekontrollbyrået (Frontex)
Byråets hovedoppgave er å koordinere medlemsstatenes operative samarbeid om kontroll av Schengens ytre grenser. Byråets skal yte støtte og veiledning, formidle informasjon og bidra med opplæring til nasjonale myndigheter. Justis- og beredskapsdepartementet har hovedansvaret for Norges deltakelse i byrået. Det daglige ansvaret ivaretas av Politidirektoratet. Frontex er en del av Schengen-samarbeidet, og avtalen om deltakelse er en bilateral avtale. Frontex' hjemmeside finner du her.

Det europeiske organ for styrking av det strafferettslige samarbeidet (Eurojust)
Eurojust ble opprettet for å styrke kampen mot alvorlige former for inter­nasjonal kriminalitet gjennom økt samar­beid mellom myndighetene i medlems­landene. Kampen mot terrorisme er et prioritert felt, men Eurojust arbeider også med datakriminalitet, bedrageri, korrupsjon, hvitvasking, miljøkriminali­tet og deltakelse i kriminelle organisasjo­ner. Justis- og beredskapsdepartementet er ansvarlig for norsk deltakelse i Eurojust. Avtalen om deltakelse er en bilateral avtale. Les mer om Norges avtale med Eurojust her. Eurojusts hjemmeside finner du her.

EUs politiakademi (Cepol)
Cepol er et nettverk av politihøyskoler i Europa som tilbyr kurs, seminarer og konferanser for politifolk på seniornivå. Målet er å fremme samarbeid om krimi­nalitetsbekjempelse, opprettholdelse av den offentlige orden og sikkerhet. Politi­høgskolen har status som assosiert med­lem. Hjemmesiden til Cepol finner du her.

EUs støttekontor på asylfeltet (Easo)
Easo skal bidra til å utvikle et effektivt og godt praktisk samarbeid på asyl- og migrasjonsfeltet mellom EUs medlemsland og med andre partnere. Støttekontoret ble opprettet i 2010 for å støtte opp under EU-landenes praktiske samarbeid på asylfeltet, støtte medlemsland som er under spesielt press og bidra til gjennomføringen av et felles europeisk asylsystem. UDI deltar fra norsk side i Easo. Hjemmesiden til Easo finner du her.

Miljø

Det europeiske kjemikaliebyrået (Echa)
Det europeiske kjemikaliebyrået (Echa) er EUs sentrale kjemikaliemyndighet. Ett av byråets hovedformål er å oppnå be­dre beskyttelse av helse og miljø ved å få bedre kontroll med produksjon, import, bruk og utslipp av kjemikalier. Norge del­tar i byråets styre, i ekspertkomiteene og et nettverk for ansvarlige myndigheter. Klima- og miljødepartementet har ansvaret for den norske deltagelsen. Echas hjemmeside finner du her.

Det europeiske miljøvernbyrået (EEA)
Byrået er EUs organ for formidling av pålitelig, uavhengig informasjon om miljøet. Miljøbyrået er en viktig informasjonskilde for alle som er med på å utforme, vedta, iverksette og evaluere miljøpolitikk, samt for det brede publikum. Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for norsk deltakelse i miljøbyrået. EEAs hjemmeside finner du her.

Samferdsel

Det europeiske byrå for flysikkerhet (Easa)
Oppgavene til Easa er av utpreget teknisk karakter, og omfatter bl.a. typesertifisering og miljøsertifisering av luftfartøy og godkjennelse av foretak som utformer prototypene til luftfartøy. Samferdselsdepartementet har hovedansvaret for Norges deltakelse i byrået. Easas hjemmeside finner du her.

Det europeiske jernbanebyrå (ERA)
Byrået skal sikre at Kommisjonen og medlemsstatene har tilgjengelig nødvendig ekspertise og støtte på det jernbanetekniske og sikkerhetsfaglige området. Samferdselsdepartementet har hovedansvaret for Norges deltakelse i byrået. ERAs hjemmeside finner du her.

Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (Emsa)
Emsas hovedoppgaver er å bistå Kommisjonen med oppdatering, utvikling og harmonisert gjennomføring av regelverk for maritim sikkerhet og miljø, og evaluere effektiviteten av eksisterende tiltak. Emsa bistår også Kommisjonen med teknisk kompetanse i arbeidet med havnestatskontroll og forholdet til klasseselskap. Nærings- og fiskeridepartementet har hovedansvaret for norsk deltakelse i byrået. Emsas hjemmeside finner du her.

Utdanning og opplæring

EUs utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæringen (Cedefop)
Byrået har ansvar for å fremme og utvikle yrkesfaglig utdanning og opplæring i EU. Kunnskapsdepartementet har hovedansvaret for deltakelsen i Cedefop. Cedefops hjemmeside finner du her.

Forvaltningsbyråer

Forvaltningsbyrået for det europeiske forskningsrådet (ERC). ERC er en del av EUs program for forskning og innovasjon, Horisont Europa, som Norge deltar i. Det ble opprettet av Kommisjonen med den hensikt å støtte ledende forskning. Hjemmesiden til ERC finner du her.

Forvaltningsbyrået for forskning (REA).  Finansieringsorgan opprettet av Kommisjonen for å fremme forskning og innovasjon. Byrået styrer store deler av EUs program for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Byråets hjemmeside finner du her.

Forvaltningsbyrået for små- og mellomstore bedrifter (EASME)
Byrået styrer blant annet deler av Horisont Europa hvor Norge deltar. Les mer om byrået på deres hjemmeside.

Forvaltningsbyrået for utdanning, audiovisuelle medier og kultur (EACEA). Byrået forvalter deler av EUs pro­grammer innen utdanning, media og kul­tur, blant annet Erasmus+ og Kreativt Europa  som Norge deltar i. Byråets hjemmeside finner du her.

Se også:

Omtale av byrådeltakelsen på Eftas nettsider (engelsk)