Prop. 100 S (2015–2016)

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

EU etablerte i 2011 et nytt og mer omfattende system for samarbeid om finanstilsyn og overvåking av finansiell stabilitet. For at EØS-samarbeidet på finansmarkedsområdet skal fungere godt, bør EØS/EFTA-statenes nasjonale finanstilsyn ha en formell tilknytning til EUs finanstilsynssystem. Det nye systemet i EU har visse elementer av overnasjonalitet. Det har derfor vært nødvendig å finne EØS-tilpasninger som passer EØS-avtalens system og konstitusjonelle skranker i EØS/EFTA-statene. I mellomtiden er det vedtatt 180 rettsakter på finansmarkedsområdet som hittil ikke er tatt inn i EØS-avtalen i påvente av en avklaring på EØS/EFTA-statenes deltakelse i dette tilsynssystemet.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget