Historisk arkiv

Nyheter

Høring - EUs finanstilsynssystem, EMIR, shortsalgforordningen mm.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i Prop. 100 S (2015-2016) foreslått at Stortinget gir samtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av de fire forordningene som etablerer EUs finanstilsynssystem og EMIR, shortsalgforordningen, AIFM-direktivet samt de to forordningene som endrer forordningen om kredittvurderingsbyråer. Finansdepartementet sender nå på høring utkast til lov og forskrift som gjennomfører og utfyller de forventede nye EØS-reglene som svarer til disse rettsaktene. Departementet tar sikte på at reglene som gjennomfører EMIR og shortsalgforordningen ikke trer i kraft før øvrig gjennomføringslovgivning er vedtatt og kan settes i kraft.

Departementet foreslår at nye EØS-regler som svarer til EUs tre forordninger om etablering av hhv. Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA), Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA), Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) og forordning om Det europeiske rådet for systemrisiko (ESRB), gjennomføres i en ny egen lov om EØS-finanstilsyn. Nye EØS-regler som svarer til hhv. forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR) og shortsalgforordningen, foreslås gjennomført i verdipapirhandelloven. Nye EØS-regler som svarer til de to forordningene som endrer forordningen om kredittvurderingsbyråer (CRA II og CRA III), foreslås gjennomført i lov om kredittvurderingsbyråer. De nye EØS-reglene som svarer til AIFM-direktivet, er allerede stort sett gjennomført i norsk rett ved lov om forvaltning av alternative investeringsfond. I tillegg til lov- og forskriftsbestemmelser som gjennomfører de nevnte forordningene, vil det kunne være behov for enkelte øvrige endringer i norsk rett, herunder oppheving eller endring av eksisterende regelverk, samt nye bestemmelser som oppfyller øvrige krav etter forordningene eller avklarer forholdet til eksisterende regelverk.

Regjeringen på Island har lagt frem forslag til samtykke om innlemmelse av de samme rettsaktene for Alltinget. Regjeringen i Liechtenstein vil også legge frem forslag til samtykke for sin nasjonalforsamling. Dersom Stortinget gir samtykke til innlemmelse av rettsaktene i EØS-avtalen, tilsvarende samtykke blir gitt på Island og i Liechtenstein, og EU klarerer utkastene til EØS-komitébeslutninger i sitt system, vil EØS-komiteen kunne beslutte at rettsaktene med tilpasninger tas inn i EØS-avtalen. Slik beslutning vil tidligst kunne bli tatt i juli. For å gjøre det mulig for Stortinget å treffe lovvedtak om gjennomføring av forordningene samtidig med eventuelle vedtak om samtykke, og dermed legge til rette for rask gjennomføring og ikrafttredelse av EØS-komitébeslutningene, vil Finansdepartementet snarlig legge frem proposisjon med forslag til gjennomføring av forordningene ved inkorporasjon, inkludert forskriftshjemler.

Inkorporasjonsbestemmelsene, og omtalen av disse, er tatt med i høringsnotatet av informasjonshensyn. Det høringsinstansene bes uttale seg om, er de øvrige utkastene til endringer i norsk rett. Høringsfristen er 1. august 2016.

De foreslåtte lovbestemmelser som gjennomfører forordningene som etablerer EBA, EIOPA, ESMA og ESRB, samt de to europaparlaments- og rådsforordningene om kredittvurderingsbyråer (CRA II og CRA III), vil, om de blir vedtatt, etter en foreløpig vurdering kunne settes i kraft raskt. AIFM-direktivet er, som nevnt over, stort sett allerede gjennomført ved lov.

For reglene som gjennomfører EMIR og shortsalgforordningen, kan det, av hensyn til de aktørene som vil få nye plikter, være grunn til å vente med ikrafttredelse til øvrig gjennomføringslovgivning er vedtatt og kan settes i kraft.

Se høringen her