Høring – gjennomføring av EUs finanstilsynssystem og shortsalgforordningen, EMIR, AIFM-direktivet og endringer i forordningen om kredittvurderingsbyråer

Innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2016

Vår ref.: 16/1861

Regjeringen har i Prop. 100 S (2015-2016) foreslått at Stortinget gir samtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter. Dersom Stortinget gir slikt samtykke, og EØS-komiteen fatter beslutninger om innlemmelse, skal EØS-regler som svarer til EU-rettsaktene, gjennomføres i norsk rett.

Finansdepartementet har i vedlagte høringsnotat utarbeidet utkast til gjennomføringslovgivning for de nevnte rettsaktene. Vedlagte notat inneholder utkast til lov- og forskriftsbestemmelser som gjennomfører og utfyller forventede EØS-regler som svarer til:

  • forordning (EU) nr. 1093/2010 om etablering av Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA-forordningen)
  • forordning (EU) nr. 1094/2010 om etablering av Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA-forordningen)
  • forordning (EU) nr. 1095/2010 om opprettelse av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA-forordningen)
  • forordning (EU) nr. 1092/2010 om etablering av Det europeiske råd for systemrisiko (ESRB-forordningen).
  • forordning (EU) nr. 513/2011 (CRA II) og forordning (EU) nr. 462/2013 (CRA III) om endringer i forordning (EU) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer (Credit Rating Agencies) (CRA-forordningen)
  • forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (European Market Infrastructure Regulation - EMIR)
  • forordning (EU) nr. 236/2012 om shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler (shortsalgforordningen) og utfyllende kommisjonsforordninger.
  • Enkelte bestemmelser i direktiv 2011/61/EU om forvaltere av alternative investeringsfond (AIFM-direktivet) og utfyllende kommisjonsforordninger.

 

Som vedlegg til høringsnotatet følger også to høringsnotater utarbeidet i 2013, henholdsvis av Finanstilsynet om gjennomføring av shortsalgforordningen, og av en arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet om gjennomføring av EMIR.

Dersom Stortinget gir samtykke til innlemmelse av rettsaktene i EØS-avtalen, tilsvarende samtykke blir gitt på Island og i Liechtenstein, og EU klarerer utkastene til EØS-komitébeslutninger i sitt system, vil beslutningene i EØS-komiteen om innlemmelse av rettsaktene i EØS-avtalen tidligst kunne fattes i juli. For å gjøre det mulig for Stortinget å treffe lovvedtak om gjennomføring av forordningene samtidig med eventuelle vedtak om samtykke, og dermed legge til rette for rask gjennomføring og ikrafttredelse av EØS-komitébeslutningene, vil Finansdepartementet snarlig fremme lovforslag med selve inkorporasjonsbestemmelsene, inkludert forskriftshjemler. Valgmulighetene mht. hvordan disse forordningene skal gjennomføres i norsk rett, er begrensede. Det anses på denne bakgrunn ikke nødvendig å avvente høringen før det fremmes lovforslag om nødvendige inkorporasjonsbestemmelser.

Det høringsinstansene bes uttale seg om, er de øvrige utkastene til endringer i norsk rett. Inkorporasjonsbestemmelsene, og omtalen av disse, er tatt med i høringsnotatet av informasjonshensyn.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 1. august 2016.

For å avgi høringsuttalelse vennligst bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Alle mottatte høringsuttalelser vil bli publisert på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
avdelingsdirektør

Justis- og beredskapsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Utenriksdepartementet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Energi Norge
Finans Norge
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders (NAET)
Norges Bank
Norsk Kapitalforvalterforening
Norske Finansanalytikeres Forening
NOS Clearing ASA
Norske Venturekapitalforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM