Historisk arkiv

Beslutning i EØS-komiteen om EUs finanstilsyn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

EØS-komiteen har i dag vedtatt å ta inn forordningene om EUs finanstilsynsmyndigheter, shortsalgforordningen, EMIR og endringene i kredittvurderingsbyråforordningen i EØS-avtalen.

Innlemmelsen i EØS-avtalen er i samsvar med Stortingets samtykke 13. juni 2016. Stortinget vedtok samtidig lovbestemmelser som gjennomfører de nevnte EØS-regler i norsk rett. Ikrafttredelse av dette gjennomføringsregelverket vil skje trinnvis. Departementet tar sikte på å sette i kraft shortsalgregelverket 1. januar og EMIR-regelverket i løpet av andre kvartal 2017. EØS-finanstilsynsloven og endringene i lov om kredittvurderingsbyråer settes i kraft straks. Lovproposisjon med forslag til enkelte strukturelle og materielle tilpasninger i gjennomføringsregelverket ble og lagt frem i dag.

EØS-komiteens beslutninger om å ta forordningene om EUs finanstilsynsmyndigheter (EBA, EIOPA, ESMA) inn i EØS-avtalen, gir Finanstilsynet rett til å delta i arbeidet i disse tilsynsmyndighetene.

Les mer om arbeidet med EØS-finanstilsyn her

 

Bakgrunn

Stortinget ga 13. juni 2016 samtykke til norsk deltakelse i EØS-komitebeslutninger om innlemmelse i EØS-avtalen av, og tilpasninger til, EU-rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem (EBA, EIOPA, ESMA og ESRB) og enkelte andre EU-rettsakter på finansmarkedsområdet med tilknytning til EUs finanstilsynssystem. Vedtaket var i samsvar med regjeringens forslag i Prop. 100 S (2015-2016).

Stortinget vedtok samtidig lov 17. juni 2016 nr. 30 om EØS-finanstilsyn og lovendringer som gjennomfører EØS-reglene om EUs finanstilsynssystem mv. i norsk rett. Lovvedtaket var i samsvar med forslaget i Prop. 127 L (2015-2016). Som opplyst i Prop. 127 L, sendte Finansdepartementet, samtidig med at Prop. 127 L ble lagt frem i mai, utkast til enkelte konsekvensjusteringer i EØS-finanstilsynsloven, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven på høring for merknader innen 1. august 2016. Høringsinstansene har stort sett sluttet seg til høringsutkastet. Lovproposisjon (Prop. 166 L 2015-2016) med forslag til disse konsekvensjusteringene ble fremmet i dag.

Beslutninger i EØS-komiteen kan først treffes etter at EU-siden og de tre EØS/EFTA-statene har gjennomført nødvendige godkjenningsprosedyrer og er klare til å treffe vedtak. Alltinget på Island ga samtykke til EØS-komitebeslutningene fredag 23. september. Norsk regelverk som gjennomfører forordninger ved inkorporasjon kan først settes i kraft etter at EØS-komiteen har truffet beslutningene om innlemmelse av forordningene i EØS-avtalen.

EØS-komiteen har i dag vedtatt innlemmelse av 31 rettsakter på finansmarkedsområdet i EØS-avtalen, inkludert rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem.

 

EØS-komitebeslutningene gjelder innlemmelse av:

  • forordning (EU) nr. 1093/2010 om etablering av Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA-forordningen)
  • forordning (EU) nr. 1094/2010 om etablering av Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA-forordningen)
  • forordning (EU) nr. 1095/2010 om opprettelse av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA-forordningen)
  • forordning (EU) nr. 1092/2010 om etablering av Det europeiske råd for systemrisiko (ESRB-forordningen)
  • forordning (EU) nr. 513/2011 (CRA II) og forordning (EU) nr. 462/2013 (CRA III) om endringer i forordning (EU) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer (Credit Rating Agencies) (CRA-forordningen), med enkelte tilhørende delegerte rettsakter
  • forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (European Market Infrastructure Regulation – EMIR)
  • forordning (EU) nr. 236/2012 om shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler (shortsalgforordningen), med enkelte tilhørende delegerte rettsakter
  • direktiv 2011/61/EU om forvaltere av alternative investeringsfond (AIFM-direktivet), med enkelte tilhørende delegerte rettsakter.

Med unntak av de to beslutningene om innlemmelse av EMIR og shortsalgforordningen, trer EØS-komitebeslutningene i kraft dagen etter vedtaket i komiteen. Lovreglene som gjennomfører de nye EØS-forpliktelsene, med unntak av regelverket som gjennomfører EMIR og shortsalgforordningen i norsk rett, settes derfor nå i kraft.

I tillegg til lovreglene fastsettes det en ny forskrift til kredittvurderingsbyråloven som gjennomfører nivå 2 forordninger til CRA-forordningen. Denne forskriften settes også i kraft straks.

Det fastsettes også en endring i verdipapirforskriften som gjennomfører nivå 2-forordninger til shortsalgforordningen. Det tas sikte på å sette lovreglene og forskrift som gjennomfører shortsalgforordningen og nivå 2 forordninger til shortsalgforordningen 1. januar 2017. Formålet med å utsette ikrafttredelse av det norske regelverket er å gi markedsaktørene og Finanstilsynet tid til å forberede seg til nytt regelverk.

Departementet tar videre sikte på å sette norsk regelverk som gjennomfører EMIR-forordningen og tilhørende nivå 2 rettsakter i kraft i løpet av annet kvartal 2017. Slik senere ikrafttredelse vil gi tid til å få innlemmet flere av nivå 2 – forordningene til EMIR i EØS-avtalen, og tid for markedsaktørene og Finanstilsynet til å forberede seg til nytt regelverk.

Vedtakene i EØS-komiteen om å ta tilsynsbyrårettsaktene mv. inn i EØS-avtalen, åpner for å ta inn i EØS-avtalen et stort antall EØS-relevante EU-rettsakter på finansmarkedsområdet som hittil ikke er tatt inn i påvente av avklaring av EØS-tilpasningene til tilsynsbyråforordningene. En nedbygging av dette etterslepet vil føre til større grad av rettshomogenitet i EØS-området i tråd med formålet med EØS-avtalen.

 

Les mer: