Historisk arkiv

Endringer i lov om EØS-finanstilsyn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag lagt fram forslag til endringer i lov om EØS-finanstilsyn.

Finansdepartementet har i dag lagt frem proposisjon med forslag til endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven, lovregler som endrer blant annet lov om EØS-finanstilsyn (lov 17. juni 2016 nr. 30).

Formålet med lovforslaget er å tilpasse nasjonalt regelverk slik at gjennomføringen i norsk rett av EØS-regler som svarer til forordningene som etablerer EUs finanstilsynssystem, kredittvurderingsbyråforordningen, direktivet om alternative investeringsfond, EMIR og shortsalgforordningen blir mer oversiktlig og lettere tilgjengelig for markedsaktørene og myndighetene. (EMIR er forordningen som gir regler om sentrale motparter, transaksjonsregistre og rapporteringsplikt til transaksjonsregistre for handel i OTC-derivater).

I lovforslaget som nå legges frem foreslås blant annet at Finanstilsynet får hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr ved visse overtredelser av bestemmelser i shortsalgforordningen og EMIR. Videre foreslås det at Finanstilsynet utpekes som nasjonal tilsynsmyndighet etter blant annet kredittvurderingsbyråforordningen og EMIR. Det foreslås også enkelte øvrige strukturelle og materielle endringer i nasjonal lovgivning, blant annet verdipapirhandelloven, lov om kredittvurderingsbyråer, betalingssystemloven og finansforetaksloven, for å tilpasse omkringliggende nasjonal lovgivning til de forordningene som ble gjennomført ved lov 17. juni 2016 nr. 30 om EØS-finanstilsyn.

 

Bakgrunn

Stortinget ga 13. juni 2016 samtykke til norsk deltakelse i EØS-komitebeslutninger om innlemmelse i EØS-avtalen, og tilpasninger til, EU-rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre EU-regler. Vedtaket var i samsvar med regjeringens forslag i Prop. 100 S (2015-2016). Stortinget vedtok samtidig lovendringer som gjennomfører de kommende EØS-reglene om EUs finanstilsynssystem mv. i norsk rett, se lov 17. juni 2016 nr. 30 om EØS-finanstilsyn. Lovvedtaket var i samsvar med forslaget i Prop. 127 L (2015-2016)..

I Prop. 127 L (2015-2016) ble det opplyst at lovvedtakene basert på forslaget i proposisjonen burde følges opp med enkelte konsekvensjusteringer i EØS-finanstilsynsloven, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven, og at utkast til disse konsekvensjusteringene burde høres før lovforslag om dette fremmes. Høringsnotat med utkast til konsekvensjusteringer ble sendt på høring 10. mai 2016, med frist for å gi merknader 1. august 2016. Høringsinstansene har stort sett sluttet seg til høringsutkastet.

Les mer: