Historisk arkiv

EMIR - Ikraftsetting av gjenstående deler av lov 16. desember 2016 nr. 91

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

I statsråd i dag er det fastsatt at endringene i verdipapirhandelloven som gjennomfører EØS-reglene som svarer til EMIR (Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre, European Markets Infrastructure Regulation («EMIR»)), settes i kraft 1. juli. EØS-komiteens beslutning om at EMIR tas inn i EØS-avtalen, trer også i kraft 1. juli.

Stortinget vedtok i desember 2016 lov om endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven. Utfyllende EU-regler til EMIR hovedforordningen vil bli tatt inn i EØS-avtalen med nye beslutninger i EØS-komiteen. Disse vil bli gjennomført i forskrift.

EMIR regulerer clearingplikt, eller plikt til å gjennomføre risikoreduserende tiltak der clearing ikke tilbys, plikt til å rapportere derivattransaksjoner, transaksjonsregistre og sentrale motparter. Finanstilsynet vil utarbeide et rundskriv med nærmere informasjon om hvordan norske foretak skal forholde seg til EMIR-regelverket.

Lovendringene fra desember med unntak for endringene som gjelder EMIR, ble satt i kraft 1. januar 2017.