Offisielt frå statsrådet 9. juni 2017

I statsråd i dag vart stortingsmeldinga "IKT-sikkerhet - Et felles ansvar" lagt fram.

Statsråd vart halde på Oslo slott 9. juni 2017. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 147 S (2016-2017)
Endringar i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Justis- og beredskapsdepartementet
Meld. St. 38 (2016-2017)
IKT-sikkerhet
Et felles ansvar
(Nyheitssak

Prop. 146 L (2016-2017)
Endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser)
(Nyheitssak

2. Sanksjonar og ikraftsetjingar

Finansdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 9. desember 2016 nr. 88 om folkeregistrering.
Loven trer i kraft 1. oktober 2017, med unntak av § 10-1 tredje ledd. 

Delt ikraftsetting av lov 16. desember 2016 nr. 91. Romertall IV, romertall VII § 2-6, kapittel 13, § 14-3, § 15-2 niende ledd, § 15-6, § 15-7, § 17-1 og romertall X trer i kraft 1. juli 2017. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Lov 27. mai 2016 nr. 15 om endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.) trer i kraft 1. juli 2017. Overgangsbestemmelser fastsettes. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 29. mai 2017 til lov om endringer i valgloven (tidspunkt for vedtak om todagersvalg).
Lovvedtak 86 (2016-2017)  Lov nr. 36

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 29. mai 2017 til lov om endringar i opplæringslova (oppstart av grunnskoleopplæring og rett til vidaregåande opplæring).
Lovvedtak 81 (2016-2017)  Lov nr. 37
Loven trer i kraft fra 1. august 2017.

Sanksjon av Stortingets vedtak 29. mai 2017 til lov om endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø).
Lovvedtak 82 (2016-2017)  Lov nr. 38
Loven trer i kraft fra 1. august 2017.

Sanksjon av Stortingets vedtak 3. april 2017 til lov om endringer i lov om universiteter og høyskoler og lov om fagskoleutdanning (organisasjonsform, disponering av tilskudd og egenbetaling mv.)
Lovvedtak 70 (2016-2017)  Lov nr. 39
Loven trer i kraft fra 1. januar 2018.

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 29. mai 2017 til lov om endringer i jernbaneloven og yrkestransportloven (billetteringsløsninger mv.).
Lovvedtak 84 (2016-2017)  Lov nr. 40 

Sanksjon av Stortingets vedtak 29. mai 2017 til lov om endringer i postloven mv. (tilgang til sonenøkkelsystemer).
Lovvedtak 85 (2016-2017)  Lov nr. 41
Lovendringene trer i kraft 1. juli 2017.
Funksjonsfordeling innen myndigheten etter postloven § 5 fastsettes. 

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsettes. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 20. september 2013 nr. 1097 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten, fastsettes. 

4. Styrer, utval m.m.

Arbeids- og sosialdepartementet
Oppnevning av Arbeidsretten for perioden 1. september 2017 til 31. august 2020, med dommere og varadommere:

Dommere ved behandling etter arbeidstvistloven
Tor Arne Solbakken, Rygge (LO) (ny), med virkning fra 1.10.2018
Unni Rasmussen, Fredrikstad (LO) (ny)
Niels Selmer Schweigaard, Oslo (NHO) (ny)
Axel Thuve, Bærum (NHO)  

Dommere ved behandling etter tjenestetvistloven
Tone Rønoldtangen, Nes (LO Stat) (ny) 
Geir Bjørkli, Trøgstad (LO Stat) (ny)
Tom Simonsen, Oslo
Eva Torill Strømsnes, Skedsmo (ny, tidligere vara) 

Varadommere
Varadommere for fagdommerne Jakob Wahl, Tron Løkken Sundet og Marit Bjørånesset Frogner:
Lagdommer Hedda Remen, Bærum
Lagdommer Eirik Akerlie, Oslo
Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn, Ringerike
Lagdommer Sveinung Koslung, Oslo
Pensjonert høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius, Oslo
Lagdommer Tone Aasgaard, Oslo
Pensjonert høyesterettsdommer Liv Gjølstad, Oslo
Pensjonert høyesterettsdommer Steinar Tjomsland, Oslo
Pensjonert høyesterettsjustitiarius Tore Schei, Oslo
Pensjonert høyesterettsdommer Ingse Stabel, Oslo (ny) 

Varadommere for Tor Arne Solbakken og Unni Rasmussen:
Per Østvold, Oslo (LO)
Roger Hansen, Skedsmo (LO) (ny)
Stein Grøtting, Oslo (LO)
Anne Marie Pettersen, Ringsaker (LO)
Gerd Torkildson, Førde (Unio)
Mimi Bjerkestrand, Bergen (Unio) (ny)
Leif Arne Asphaug-Hansen, Hammerfest (Unio)
Kolbjørg Ødegaard, Aure (Unio) (ny)
Anne Merete Bull, Oslo (Unio) (ny)
Morten Sommerstad, Oslo (Unio) (ny)
Kristin Kvaalen, Porsgrunn (Unio)
Laila-Brith Josefsen, Fredrikstad (Unio)
Didrik Coucheron, Bærum (YS)
Flemming Otto Hansen, Horten (YS)
John Giæver, Oslo (YS)
Arne Kjølberg, Sarpsborg (YS)
Stein Johansen, Bærum (YS)
Frank Trygve Larsen, Moss (YS)
Eivind Røvde Solberg, Kongsvinger (YS) (ny)
Geir Anthonsen, Risør (YS) (ny)
Kate Eleonore Rodin, Oslo (Akademikerne) (ny)
Arne Laudal Refsum, Bærum (Akademikerne) (ny)
Sigve Eikeland, Sola (NITO)
Lise Dragset, Trondheim (NITO)
Vigdis Fjeld, Kleppestø (NITO)
Tom Gusdal, Gjøvik (NITO)
Jan Olav Brekke, Stavanger (Lederne) (ny)
Ottar Torflåt-Vannberg, Bergen (Lederne) (ny)

Varadommere for Niels Selmer Schweigaard og Axel Thuve:
Hege Aamotsmo, Oslo (NHO)
Anne-Lise Aukner, Oslo (NHO)
Magne Braadland, Horten (NHO) (ny)
Tore Ulleberg, Stavanger (NHO)
Jostein Gaasemyr, Oslo (NHO)
Bent Ove Hanasand, Rennesøy (NHO) (ny)
Lill Bråthen, Asker (NHO)
Per Kristian Sundnes, Lørenskog (KS) (ny)
Astrid Merethe Svele, Oslo (KS)
Kirsti Vassbotn, Bærum (KS) (ny)
Tom Fossmark, Stavanger (KS)
Jorunn Matre Estensen, Tønsberg (KS)
Jan-Bendix Byhring, Oslo (KS)
Frode Christensen, Bærum (Virke)
Inger Elisabeth Meyer, Asker (Virke)
Kjersti Solheim Johansen, Bærum (Virke)
Therese Bjor Rønningen, Oppegård (Virke) (ny)
Marianne Vernan, Oslo (Virke) (ny)
Lise Falmår, Fredrikstad (Virke) (ny)
Christina Styrvold Wiggen, Bærum (Virke)
Randi Johanne Løvland, Oslo (Spekter)
Kim Nordlie, Oslo (Spekter)
Håkon Cordt-Hansen, Oppegård (Spekter)
Thor Johansen, Oslo (Spekter)
Karin Erlimo, Oslo (Spekter)
Karin Ask-Henriksen, Drammen (Spekter)
Svein Kostveit, Vinje (Spekter)
Jan Inge Pettersen, Rælingen (Spekter)
Margunn Sørskår, Stavanger (Norges Rederiforbund) (ny)
Brita Alsos, Oslo (Finans Norge)
Odd Audun Granås, Oslo (Finans Norge)
Christel Aase Hovrind, Lier (Finans Norge)
Rune Lindnes, Lindås (Finans Norge)
Lisbeth Andersen, Oslo (Finans Norge)
Bente Rebnor, Fjell (Finans Norge)
Lars Kåre Smith, Oslo (Finans Norge)
Leif Petter Fjellin, Kongsberg (Finans Norge)
Jon Sellæg, Verdal (MEF) (ny)
Hanne Rennemo, Asker (PBL)
Knut Bråthen, Skien (PBL)
Anne Berit Lyng Malmo, Verdal (PBL)
Tommy Larsen, Halden (PBL) (ny)
Britt Børke, Kongsberg (PBL)
Thor Gordon Eikeland, Sola (PBL)
Eva Målfrid Heger, Sarpsborg (PBL)
Trond Ingvaldsen, Ullensaker (PBL) (ny)
Inger Marie Aasen, Oslo (SAMFO) (ny)
Unni Storstad, Inderøy (SAMFO) (ny)
Per Ove Holmelid, Siljan (SAMFO) (ny)
Bjørn Neverlien, Lillehammer (SAMFO)

Varadommere for Tone Rønoldtangen og Geir Bjørkli:
Unni Karlsen, Nesodden (LO Stat)
Morten Øye, Frogn (LO Stat)
Kate Eleonore Rodin, Oslo (Akademikerne) (ny)
Arne Laudal Refsum, Bærum (Akademikerne) (ny)
Victor Bjørn Nielsen, Bergen (Unio) (ny)
Kristin Kvaalen, Porsgrunn (Unio) (ny)
Laila-Brith Josefsen, Fredrikstad (Unio) (ny)
Didrik Coucheron, Bærum (YS)
Flemming Otto Hansen, Horten (YS)
John Giæver, Oslo (YS)
Arne Kjølberg, Sarpsborg (YS)
Stein Johansen, Bærum (YS)
Frank Trygve Larsen, Moss (YS)
Eivind Røvde Solberg, Kongsvinger (YS) (ny)
Geir Anthonsen, Risør (YS) (ny)

Varadommere for Tom Simonsen og Eva Torill Strømsnes:
Jan Helge Pettersen, Oslo
Kjerstin Bretteville-Jensen, Oslo
Geir Haugstveit, Oslo (ny)
Inger Harstveit, Oslo (ny)
(Nyheitssak

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av grunnerverver Lars Håvard Verkland som medlem i Innstillingsrådet for dommere, med varighet fra 1. august 2017 til og med 31. juli 2021. 

Gjenoppnevning av sorenskriver Ivar K. Iversen som varamedlem i Innstillingsrådet for dommere, med varighet fra 1. september 2017 til og med 30. juni 2020. 

Gjenoppnevning av personalrådgiver Anne Bergit Jørgensen som varamedlem i Innstillingsrådet for dommere, med varighet fra 1. september 2017 til og med 31. oktober 2018. 

5. Klagesaker m.m.

Olje- og energidepartementet
Klage fra Knut Olav Tveit på Olje- og energidepartementets vedtak 18. september 2015 om avslag på søknad om tillatelse etter vannressursloven § 8 til bygging av Skjeggedalsfossen kraftverk i Åmli kommune. Klagen tas ikke til følge. 

6. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Havanna, Ingrid Mollestad, tillike til ambassadør i Port of Spain, Trinidad og Tobago. 

Utnevning av ambassadør i Roma, Margit Fredrikke Tveiten, tillike til ambassadør i Valletta, Malta. 

Utnevning av ambassadør i Roma, Margit Fredrikke Tveiten, tillike til ambassadør i San Marino. 

Utnevning av ambassadør Geir Otto Pedersen til ambassadør i Beijing, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Utnevning av ministerråd Kristin Iglum til generalkonsul i Shanghai, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Konstitusjon av seniorrådgiver Trond Nicolai Heimvik som underdirektør i Forsvarsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer, dog ikke utover 31. august 2019. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim til førstestatsadvokat og nestleder ved Oslo statsadvokatembeter, med tiltredelse fra det tidspunktet riksadvokaten bestemmer. 

Utnevning av statsadvokat Kristian Jarland til førstestatsadvokat og avdelingsleder ved Oslo statsadvokatembeter, med tiltredelse fra det tidspunktet riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av konstituert statsadvokat Jan Eivind Norheim til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, med tiltredelse fra det tidspunktet riksadvokaten bestemmer. 

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Erik Marthinussen som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. juli 2017 og inntil videre, dog ikke utover 1. april 2018. 

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Andreas Schei som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. juli 2017 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2017. 

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Monica Krag Pettersen som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. juli 2017 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2017.

Utnevning av konstituert statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten til statsadvokat ved Vestfold og Telemark statsadvokatembeter, med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer. 

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av ekspedisjonssjef Arne Benjaminsen til assisterende departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.