Meld. St. 38 (2016–2017)

IKT-sikkerhet — Et felles ansvar

Meldingen presenterer regjeringens IKT-sikkerhetspolitikk. Det gis en oversikt over status på oppfølgingen av anbefalinger i NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn. I tillegg vektlegges utvalgte områder som regjeringen mener er av særlig betydning for nasjonal IKT-sikkerhet.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no