Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – «Digital sårbarhet – sikkert samfunn» (NOU 2015:13)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.03.2016

Vår ref.: 15/8216

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring Det digitale sårbarhetsutvalgets (Lysneutvalget) utredning; «Digital sårbarhet - sikkert samfunn». 

Utvalgets rapport kartlegger samfunnets digitale sårbarhet, og foreslår konkrete tiltak for å styrke beredskapen og redusere den digitale sårbarheten i samfunnet. 

Høringsfristen er 15. mars 2016.

Les og svar på høringen her: regjeringen.no/id2466319.  

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. 

En liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi vil understreke at i en offentlig høring kan alle avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringsinstansene selv vurderer om det er behov for å forelegge utredningen for underliggende etater. 

Med vennlig hilsen
Martin Kjellsen
avdelingsdirektør                                                                           

Gunn Pettersen
seniorrådgiver

 • Alle departementene
 • Statsministerens kontor
 • Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
 • Direktoratet for nødkommunikasjon
 • Politidirektoratet
 • Politiets sikkerhetstjeneste
 • Forsvaret (E-tjenesten, CYFOR)
 • Forsvarets forskningsinstitutt
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Datatilsynet
 • Difi
 • Kripos
 • Økokrim
 • Riksadvokaten
 • Nkom
 • NVE
 • Oljedirektoratet
 • Petroleumstilsynet
 • Norsk romsenter
 • Finanstilsynet
 • Norges Bank
 • Helsetilsynet
 • Hovedredningssentralen Sør
 • Hovedredningssentralen Nord
 • EOS-utvalget
 • Riksrevisjonen
 • NAV
 • Helsedirektoratet
 • Norges geologiske undersøkelser
 • Garantiinstituttet for eksportkreditt
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Konkurransetilsynet
 • Fylkesmennene
 • KS
 • KINS
 • Luftfartstilsynet
 • Avinor
 • Jernbanetilsynet
 • Jernbaneverket
 • NSB
 • Statens vegvesen
 • Kystverket
 • Toll- og avgiftsetaten
 • Statens strålevern
 • Mattilsynet
 • Justervesenet
 • NRK
 • VPS (verdipapirsentralen)
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Bergen
 • NTNU
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Nordland
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø
 • Høgskolen i Gjøvik
 • Westerdals
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Nesna
 • Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Høgskolen i Østfold
 • Høyskolen i Harstad
 • Høyskolen i Bergen
 • Høyskolen i Buskerud og Vestfold
 • Høyskolen i Narvik
 • Høyskolen i Telemark
 • Handelshøyskolen i Bergen
 • Handelshøyskolen BI
 • Forsvarets ingeniørhøgskole
 • Forsvarets høgskole
 • Politihøyskolen
 • Forsvarets etterretningshøgskule
 • CCIS
 • Sintef
 • SIMULA
 • Forskningsrådet
 • Norsk regnesentral
 • Teknologirådet
 • NUPI
 • Brønnøysundregistrene
 • Skatteetaten
 • Helseregistrene
 • Kartverket
 • Telenor
 • Broadnet
 • TeliaSonera Norge
 • Ice
 • TDC/Get
 • Statnett
 • Statkraft
 • Hafslund
 • Altibox
 • Lyse Elnett
 • Viken fiber
 • Skagerak energi
 • Statoil
 • Gassco
 • Tampnet
 • Ksat
 • Space Norway
 • Norsk helsenett
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Nord
 • Helse Vest
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Vest-IKT
 • Helse Nord IKT
 • HEMIT
 • Sykehuspartner
 • UNINETT/NORID
 • USIT (NIX)
 • Metrologisk institutt
 • DNB
 • Oslo Børs
 • Evry
 • Nets
 • Jottacloud
 • KPMG
 • EY
 • BDO
 • Deloitte
 • Accenture
 • Bouvet
 • Steria
 • PWC
 • Proactima
 • Teknologisk institutt
 • Boston Consulting Group (BCG)
 • McKinsey
 • NC Spektrum
 • Basefarm
 • Watchcom
 • Mnemonic
 • Cap Gemini
 • Gartner Group
 • DNV GL
 • Devoteam
 • Experis
 • Datametrix
 • Computas
 • Jotne
 • Software innovation
 • Falck Nutec
 • Safetec
 • NTT Com Security
 • NorConsult
 • NSR
 • Abelia
 • IKT-Norge
 • Den Norske Dataforeningen
 • ITAKT
 • NHO/Næringslivets sikkerhetsorg.
 • NSO
 • Finans Norge
 • Bedriftsforbundet
 • Virke
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Norsk Forening for Automatisering
 • Norsk Olje og Gass
 • Norsk Vann
 • Standard Norge
 • Energi Norge
 • Norsk personvernforening
 • Elektronisk forpost Norge
 • Akademikerne
 • LO
 • YS
 • Unio
 • FinansCERT
 • HelseCIRT
 • UNINETT CERT
 • KBO
 • BFI
 • KraftCERT
 • Bankenes standardiseringskontor (BSK)
 • NorSIS
 • Senter for IKT i utdanningen
 • Microsoft
 • IBM
 • Bluecoat
 • Sparebank1
 • Nordea
 • Hydro
 • Kongsberg
 • NAMMO

Følg saken Saksgang: IKT-sikkerhet

 • Økt behov for kompetanse på IKT-sikkerhet

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  En rapport laget på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet viser et økt fremtidig behov for IKT-sikkerhetskompetanse. Etter- og videreutdanning blir viktig for å dekke behovet.

 • Oppnevning av IKT-sikkerhetsutvalg

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har i dag nedsatt et utvalg som skal se på regelverk og organisering innenfor IKT-sikkerhet. Målsettingen er økt IKT-sikkerhet.

 • Rapport viser økt behov for IKT-sikkerhetskompetanse

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  En rapport laget på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, viser et økt fremtidig behov for IKT-sikkerhetskompetanse.

 • Meld. St. 38 (2016–2017) - IKT-sikkerhet

  Melding til Stortinget | Justis- og beredskapsdepartementet

  Meldingen presenterer regjeringens IKT-sikkerhetspolitikk. Det gis en oversikt over status på oppfølgingen av anbefalinger i NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn. I tillegg vektlegges utvalgte områder som regjeringen mener er av særlig betydning for nasjonal IKT-sikkerhet.

  Følg meldingen videre på www.stortinget.no

 • Meld. St. 10 (2016–2017) - Risiko i et trygt samfunn

  Melding til Stortinget | Justis- og beredskapsdepartementet

  Meldingen redegjør for regjeringens politikk for arbeidet med samfunnssikkerhet og er regjeringens strategi for arbeidet i et fireårsperspektiv. I meldingen omtales åtte sentrale områder av stor betydning for samfunnssikkerheten, som regjeringen vil vie særlig oppmerksomhet fremover. Fire av disse gjelder spesifikke trusler og risikoer innenfor samfunnssikkerhetsfeltet. Dette er digitale sårbarheter og IKT-sikkerhet, alvorlige naturhendelser, alvorlig kriminalitet og CBRNE-beredskap (kjemisk, biologisk, radiologisk, nukleær og eksplosiv), med spesielt fokus på smittsomme sykdommer og farlige stoffer. Fire områder omhandler ulike aspekter ved arbeidet for å bedre samfunnssikkerhet og håndteringsevne, uavhengig av konkrete risikoer. Dette er krisehåndtering, sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret, holdninger, kultur og ledelse, samt læring etter hendelser og øvelser. Meldingen inneholder et kapittel om håndtering av risiko. Den beskriver det tverrsektorielle samfunnssikkerhetsarbeidet og internasjonalt arbeid på området.

  Følg meldingen videre på www.stortinget.no

 • Høring – «Digital sårbarhet – sikkert samfunn» (NOU 2015:13)

  Høring | Justis- og beredskapsdepartementet

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 15.03.2016

 • NOU 2015: 13 - Digital sårbarhet – sikkert samfunn

  NOU | Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget har kartlagt samfunnets digitale sårbarhet og foreslått tiltak for å styrke beredskapen og redusere den digitale sårbarheten i samfunnet. Utredningen gjennomgår digitale sårbarheter innenfor samfunnsfunksjonene elektronisk kommunikasjon, satellittbaserte tjenester, energiforsyning, olje og gass, vannforsyning, finansielle tjenester, helse og omsorg, transport, kompetanse, fellesfunksjoner, styring og kriseledelse og avdekke og håndtere digitale angrep.

 • IKT-sikkerhet

  Artikkel | Justis- og beredskapsdepartementet

  Norge skal være i front med å utvikle og levere digitale tjenester til innbyggere og næringsliv. En forutsetning for vellykket digitalisering, er at det skjer innenfor rammer hvor IKT-sikkerhet og personvern ivaretas.

 • Regjeringen nedsetter digitalt sårbarhetsutvalg

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen nedsetter i dag et utvalg som skal kartlegge samfunnets digitale sårbarhet. Utvalget skal foreslå konkrete tiltak for å styrke beredskapen og senke den digitale sårbarheten i samfunnet.

Til toppen