Høring – «Digital sårbarhet – sikkert samfunn» (NOU 2015:13)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.03.2016

Vår ref.: 15/8216

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring Det digitale sårbarhetsutvalgets (Lysneutvalget) utredning; «Digital sårbarhet - sikkert samfunn». 

Utvalgets rapport kartlegger samfunnets digitale sårbarhet, og foreslår konkrete tiltak for å styrke beredskapen og redusere den digitale sårbarheten i samfunnet. 

Høringsfristen er 15. mars 2016.

Les og svar på høringen her: regjeringen.no/id2466319.  

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. 

En liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi vil understreke at i en offentlig høring kan alle avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringsinstansene selv vurderer om det er behov for å forelegge utredningen for underliggende etater. 

Med vennlig hilsen
Martin Kjellsen
avdelingsdirektør                                                                           

Gunn Pettersen
seniorrådgiver

 • Alle departementene
 • Statsministerens kontor
 • Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
 • Direktoratet for nødkommunikasjon
 • Politidirektoratet
 • Politiets sikkerhetstjeneste
 • Forsvaret (E-tjenesten, CYFOR)
 • Forsvarets forskningsinstitutt
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Datatilsynet
 • Difi
 • Kripos
 • Økokrim
 • Riksadvokaten
 • Nkom
 • NVE
 • Oljedirektoratet
 • Petroleumstilsynet
 • Norsk romsenter
 • Finanstilsynet
 • Norges Bank
 • Helsetilsynet
 • Hovedredningssentralen Sør
 • Hovedredningssentralen Nord
 • EOS-utvalget
 • Riksrevisjonen
 • NAV
 • Helsedirektoratet
 • Norges geologiske undersøkelser
 • Garantiinstituttet for eksportkreditt
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Konkurransetilsynet
 • Fylkesmennene
 • KS
 • KINS
 • Luftfartstilsynet
 • Avinor
 • Jernbanetilsynet
 • Jernbaneverket
 • NSB
 • Statens vegvesen
 • Kystverket
 • Toll- og avgiftsetaten
 • Statens strålevern
 • Mattilsynet
 • Justervesenet
 • NRK
 • VPS (verdipapirsentralen)
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Bergen
 • NTNU
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Nordland
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø
 • Høgskolen i Gjøvik
 • Westerdals
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Nesna
 • Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Høgskolen i Østfold
 • Høyskolen i Harstad
 • Høyskolen i Bergen
 • Høyskolen i Buskerud og Vestfold
 • Høyskolen i Narvik
 • Høyskolen i Telemark
 • Handelshøyskolen i Bergen
 • Handelshøyskolen BI
 • Forsvarets ingeniørhøgskole
 • Forsvarets høgskole
 • Politihøyskolen
 • Forsvarets etterretningshøgskule
 • CCIS
 • Sintef
 • SIMULA
 • Forskningsrådet
 • Norsk regnesentral
 • Teknologirådet
 • NUPI
 • Brønnøysundregistrene
 • Skatteetaten
 • Helseregistrene
 • Kartverket
 • Telenor
 • Broadnet
 • TeliaSonera Norge
 • Ice
 • TDC/Get
 • Statnett
 • Statkraft
 • Hafslund
 • Altibox
 • Lyse Elnett
 • Viken fiber
 • Skagerak energi
 • Statoil
 • Gassco
 • Tampnet
 • Ksat
 • Space Norway
 • Norsk helsenett
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Nord
 • Helse Vest
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Vest-IKT
 • Helse Nord IKT
 • HEMIT
 • Sykehuspartner
 • UNINETT/NORID
 • USIT (NIX)
 • Metrologisk institutt
 • DNB
 • Oslo Børs
 • Evry
 • Nets
 • Jottacloud
 • KPMG
 • EY
 • BDO
 • Deloitte
 • Accenture
 • Bouvet
 • Steria
 • PWC
 • Proactima
 • Teknologisk institutt
 • Boston Consulting Group (BCG)
 • McKinsey
 • NC Spektrum
 • Basefarm
 • Watchcom
 • Mnemonic
 • Cap Gemini
 • Gartner Group
 • DNV GL
 • Devoteam
 • Experis
 • Datametrix
 • Computas
 • Jotne
 • Software innovation
 • Falck Nutec
 • Safetec
 • NTT Com Security
 • NorConsult
 • NSR
 • Abelia
 • IKT-Norge
 • Den Norske Dataforeningen
 • ITAKT
 • NHO/Næringslivets sikkerhetsorg.
 • NSO
 • Finans Norge
 • Bedriftsforbundet
 • Virke
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Norsk Forening for Automatisering
 • Norsk Olje og Gass
 • Norsk Vann
 • Standard Norge
 • Energi Norge
 • Norsk personvernforening
 • Elektronisk forpost Norge
 • Akademikerne
 • LO
 • YS
 • Unio
 • FinansCERT
 • HelseCIRT
 • UNINETT CERT
 • KBO
 • BFI
 • KraftCERT
 • Bankenes standardiseringskontor (BSK)
 • NorSIS
 • Senter for IKT i utdanningen
 • Microsoft
 • IBM
 • Bluecoat
 • Sparebank1
 • Nordea
 • Hydro
 • Kongsberg
 • NAMMO