Historisk arkiv

Oppnevning av IKT-sikkerhetsutvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har i dag nedsatt et utvalg som skal se på regelverk og organisering innenfor IKT-sikkerhet. Målsettingen er økt IKT-sikkerhet.

Utvalget skal vurdere hvorvidt det eksisterende regelverket på IKT-sikkerhetsområdet er godt nok, og om dette ivaretar de nye digitale samfunnsutfordringene. Utvalget skal også vurdere organisatoriske spørsmål og andre virkemidler enn de rent rettslige for å styrke IKT-sikkerheten. Utvalget skal eventuelt også foreslå konkrete rettslige og organisatoriske endringer på IKT-sikkerhetsområdet.

– Utredningen er et ledd i oppfølgingen av Meld. St. 38 (2016–2017) om IKT-sikkerhet. Det overordnede målet for utredningen er å styrke den nasjonale IKT-sikkerheten, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Utvalget skal levere sin utredning i desember 2018.

Følgende personer oppnevnes til utvalget:

Leder:

  • Skattedirektør Hans Christian Holte, Oslo

Medlemmer:

  • Direktør - Cybersikkerhet Terje Wold, Tromsø
  • Administrerende direktør Håkon Grimstad, Trondheim
  • Head of Information Security Lillian Røstad, Nesodden
  • Direktør internett og nye medier Torgeir A. Waterhouse, Oslo
  • Forskningsleder Marie Moe, Trondheim
  • Professor Lee A. Bygrave, Oslo
  • Lagdommer Therese Steen, Oslo

Utvalgets mandat