Historisk arkiv

Trygghet i hverdagen og styrket beredskap

Vi fornyer og forbedrer politiet og beredskapen i dag, for at vi i fremtiden skal ha trygghet og sikkerhet for våre verdier.

Regjeringen har sørget for tidenes satsing på politi og påtalemyndighet, legger til rette for bygging av nye fengsler og fengselsplasser og har startet arbeidet med å reformere politiet.

Siden regjeringen tiltrådte er det bevilget midler til ytterligere 700 politistillinger. Vi har også opprettet nye stillinger for 50 politijurister, 12 statsadvokatembeter og syv funksjonærstillinger til Høyesterett. Tidenes første kriminalomsorgsmelding er lagt fram for Stortinget. Den tar for seg kapasitetsutviklingen innenfor kriminalomsorgen fram til 2040, og legger til rette for bygging av nye fengsler og fengselsplasser. I tillegg har vi sikret over 370 nye fengselsplasser, blant annet 242 leide plasser i Nederland. 

Nærpolitireformen rulles ut i 2016. Den skal sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer. 

I tillegg er beredskapen styrket på en rekke områder, blant annet gjennom

  • krav til responstid i politiet
  • vesentlig styrking av Politiets sikkerhetstjeneste
  • raskere varsling, styrkede operasjonssentraler og nødnett
  • fremskutt lagring av våpen i bil, båt og politiets helikoptre. Alle politidistrikt fikk fra 2014 tilgang på pansrede kjøretøy for å kunne håndtere skarpe situasjoner
  • nye rutiner for anmodning om bistand fra Forsvaret til politiet
  • bedre helikopterstøtte: Det er nå to politihelikoptre i Oslo, og beredskapstiden for støtte fra Forsvarets Bell-helikoptre på Rygge og Bardufoss er redusert fra to til en time fra 1. januar 2015
  • nasjonalt kontaktpunkt for kontroll med bombekjemikalier er opprettet ved Kripos
  • det sivile situasjonssenteret i Justis- og beredskapsdepartementet er døgnbemannet.

I de relaterte artiklene og i nyhetsstrømmen nedenfor kan du lese mer om hva regjeringen gjør for å skape trygghet i hverdagen og styrke beredskapen.