Historisk arkiv

Kraftig styrking av politiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen møter den ekstraordinære situasjonen rekordmange asylankomster innebærer med en kraftig styrking av politiet. Politibudsjettet foreslås styrket med rundt 350 millioner kroner.

I tilleggsnummeret til statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen også å styrke PSTs budsjett med 14,8 millioner kroner. Bevilgningsforslaget innebærer blant annet 378 flere stillinger til politiet og 17 stillinger til PST. 

– En god håndtering av de økte asylankomstene blir sammen med gjennomføring av nærpolitireformen sentrale oppgaver for politiet i 2016. Med denne ekstrabevilgningen blir politiets kapasitet til dette betydelig styrket, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). 

For å øke kapasiteten på registrering skal 160 millioner kroner sørge for 170 nye stillinger knyttet til registrering og oppfølging av asylsøkere i Politiets utlendingsenhet (PU) inkludert støttefunksjoner i PU. 

I tillegg går midlene blant annet til: 

  • 10 stillinger og økte transportutgifter knyttet til nedbygging av restansen fra 2015 (13 mill. kr)
  • 62 stillinger til utvidet registrering, særlig av dem som kommer fra områder hvor kjente terrororganisasjoner har fotfeste. ( 58,3 mill. kr)
  • 30 stillinger til økt innsats for å avdekke uriktige opplysninger om identitet og statsborgerskap som vil gi gevinst i form av mer korrekte vedtak (18,8 mill. kr) 
  • 64 stillinger til å intensivere territorialkontroll, bl.a. ved å patruljere grensenære områder og å foreta kontroller på busser og tog (64,2 mill. kroner)
  • 23 stillinger til Øst-Finnmark politidistrikt for å kunne håndtere den meget utfordrende situasjonen på Storskog og i Kirkenes (23 mill. kroner)
  • 12 stillinger i Kripos til oppfølging av fingeravtrykksregistrering, etterretningsoppgaver og etterforskning og oppfølging av eventuelle krigsforbrytersaker (11,3 mill. kr)
  • 7 stillinger til Distriktssenhetene i PST og 10 stillinger til PST i Den sentrale enhet

174 av de 347 nyutdannede fra Politihøgskolen våren 2016 skal midlertidig benyttes for håndtere oppgaver knyttet til økte asylankomster. Til dette bevilges 82,3 millioner kroner.

I tillegg settes det av 76,1 millioner til økte kostnader til tolk, språkanalyser, kostnader forbundet med asylsøkernes opphold i lokalene til Politiets utlendingsenhet og logistikk til/fra asylmottak.