Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Tidslinje: Asylsituasjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Kronologisk oversikt over Regjeringen Solbergs arbeid med asylsituasjonen i 2015 og 2016.

Følg saken

 • Videreutvikler informasjonskampanje

  Nyhet | Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet videreutvikler informasjonskampanjen Stricter Asylum Regulations in Norway, og har opprettet et nytt nettsted som retter seg mot migranter uten grunnlag for beskyttelse i Norge.

 • Innstramninger i utlendingsloven

  Nyhet | Justis- og beredskapsdepartementet

  Flere endringer i utlendingsloven trer i kraft 1. januar 2017. Det innføres integreringskriterier for permanent oppholdstillatelse og et 24-årskrav for familieetablering i Norge.

 • Praksisforeleggelse fra UDI

  Nyhet | Justis- og beredskapsdepartementet

  På bakgrunn av en praksisforeleggelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI), har Justis- og beredskapsdepartementet i dag gitt en ny instruks til UDI og Utlendingsnemnda (UNE), som innebærer at asylsøkere som kom over Storskog høsten 2015 og som har flerreisevisum eller oppholdstillatelse i Russland som har løpt ut i tid, kan få sin asylsøknad behandlet i Norge. Instruksen er begrunnet i at retur til Russland ikke lenger anses praktisk mulig for denne gruppen.

 • Få asylsøkere i 2016 gir mer penger til hjelp i nærområdene

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Færre asylsøkere i 2016 gir reduserte utgifter og mulighet for å styrke innsatsen for å hjelpe flyktninger i Syrias nærområder med hele 500 millioner kroner.

 • Norge forlenger grensekontrollen med 3 måneder

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har forlenget den midlertidige grensekontrollen med tre måneder fram til 11. februar 2017.

 • Innstramninger i utlendingsloven

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  – De første innstramningene fra lovendringene i sommer ble iverksatt allerede i slutten av august. Nå er vi klare for å iverksette enda flere av innstramningene, sier innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug (FrP).

 • Laveste asyltall siden 1997

  Nyhet | Justis- og beredskapsdepartementet

  Ved utgangen av august har det blitt registrert 2248 asylsøkere til Norge. Det er en nedgang på 73 prosent sammenliknet med i fjor. Så lave ankomsttall har det ikke vært siden 1997.

 • Innstramninger i utlendingsloven

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Flere av innstramningene Stortinget vedtok i juni blir nå iverksatt, og flere vil tre i kraft i løpet av høsten.

 • Asylsøkere skal komme raskere i arbeid

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et lovforslag som legger til rette for at asylsøkere som med høy sannsynlighet vil få oppholdstillatelse i Norge, kan komme raskere ut i arbeidslivet.

 • Vil utvise utlendinger som kan ekskluderes fra flyktningstatus

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et lovforslag om å kunne utvise, og å nekte en utlending oppholdstillatelse dersom vedkommende har begått handlinger som innebærer at personen mister retten til anerkjennelse som flyktning.

 • Høring om forslag til endringer i trygderegelverket i lys av asylsøkersituasjonen

  Høring | Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Arbeids- og sosialdepartementet, i samråd med Barne- og likestillingsdepartementet, sender med dette på høring forslag til flere endringer i folketrygdloven med tilhørende forskrifter, kontantstøtteloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 01.11.2016

 • Fjerner særrettigheter for flyktninger

  Pressemelding | Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen foreslår en rekke innstramminger og endringer i velferdsordningene for flyktninger. De fleste særrettighetene for flyktninger i folketrygden foreslås opphevet. Regjeringen foreslår i tillegg å øke botidskravet for en rekke ytelser til fem år.

 • Endring forventet antall asylsøkere 2016

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Prognosen for antall asylsøkere til Norge fastsettes i Beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen (BGU) fire ganger i året i forbindelse med milepæler i statsbudsjettarbeidet. I siste rapport fra BGU er prognosen for 2016 nedjustert.

 • Nødvendige innstramninger

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Stortingets vedtak for å sikre en mer bærekraftig asylpolitikk og kontroll med grensen ble sanksjonert i statsråd i dag. Departementet vurderer nå behovet for overgangsregler og tilhørende forskrifter før lovendringene kan tre i kraft.

 • Fengsling i hurtigprosedyresaker

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Kongen i statsråd har i dag sanksjonert vedtaket som inneber at asylsøkjarar som får saka si handsama i hurtigprosedyren for grunnlause søknader, skal kunne bli fengsla under prosedyren.

 • Forlenget grensekontroll på indre Schengen

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsministeren har bestemt at kontrollen på indre Schengen-grense skal fortsette frem til 11. november 2016. Dette kommer som følge av at EUs Råd den 12. mai besluttet at Norge, som ett av fem land, skal kunne fortsette sin kontrollvirksomhet.

 • Nytt sikkerhetstiltak ved Storskog grensestasjon

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har besluttet å oppføre et sikkerhetsgjerde med port mot grensen til Russland ved Storskog grensepasseringsstasjon.

 • Returavtale med Tyrkia

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Norge har i dag undertegnet en tilbaketakelsesavtale med Tyrkia. Avtalen åpner for retur av tyrkiske borgere, tredjelandsborgere og statsløse med lovlig visum eller oppholdstillatelse i Tyrkia.

 • Øker underholdskravet for familieinnvandring

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Justisdepartementet har vedtatt å øke underholdskravet i familieinnvandringssaker til 305 200 kr. Samtidig innfører departementet en noe mer skjønnsmessig adgang til å gjøre unntak fra underholdskravet.

 • Økt støtte til Hellas

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  – Situasjonen i Hellas er prekær, og det trengs økt internasjonal støtte for å avhjelpe migrasjonssituasjonen. Nå øker Norge vår innsats for å bedre registreringsarbeidet, styrke redningsarbeidet i Egeerhavet og for å ivareta migranters behov for mat og vann, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP). Hun besøker i dag øya Lesvos.

 • Grensekontrollen er forlenget

  Nyhet | Justis- og beredskapsdepartementet

  Av hensyn til offentlig orden og indre sikkerhet blir grensekontrollen forlenget. Det innebærer at personkontroll på alle fergeankomster fra Danmark, Sverige og Tyskland fortsetter frem til og med 12. mai 2016.

 • Prop. 90 L (2015–2016) - Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II)

  Proposisjon | Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en rekke innstramninger som følge av utviklingen i migrasjonsbildet. Innstramningene berører blant annet asylsøkeres adgang til innreise uten visum, håndtering av asylsøknader fra søkere som ankommer direkte fra et nordisk naboland, saksbehandling av åpenbart grunnløse asylsøknader mv. Det foreslås også skjerpede utvisningsregler i saker som gjelder misbruk av asylsystemet og enkelte endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Regjeringen: - Nødvendige innstramninger

  Pressemelding | Statsministerens kontor

  Regjeringen legger i dag frem det vi mener er helt nødvendige innstramninger for å sikre en mer bærekraftig asylpolitikk og kontroll ved grensene. En streng og rettferdig asylpolitikk er viktig for at vi skal lykkes med integreringen av de som skal få opphold og bli i Norge, sier statsminister Erna Solberg.

 • Pressekonferanse om endringer i utlendingsloven

  Pressemelding | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg og statsråd Sylvi Listhaug inviterer til pressekonferanse for å legge frem endringer i utlendingsloven.

 • Flyktninger kan bli fratatt oppholdstillatelsen

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt instruks til utlendingsmyndighetene om at flyktningstatus og oppholdstillatelse skal kalles tilbake dersom flyktningen ikke lenger har behov for beskyttelse.

 • Grensekontrollen er forlenget

  Nyhet | Justis- og beredskapsdepartementet

  Av hensyn til offentlig orden og indre sikkerhet blir grensekontrollen forlenget. Det innebærer at det blir gjennomført personkontroll på alle fergeankomster fra Danmark, Sverige og Tyskland frem til og med 13. april 2016.

 • Fortsatt norsk innsats i Middelhavet

  Pressemelding | Statsministerens kontor

  Antallet ankomster av migranter over det sentrale Middelhavet er høyt og mye tyder på at det vil kunne øke framover. Norge fortsetter derfor sin innsats i Middelhavet.

 • Asylsituasjonen

  Brev | Statsministerens kontor

  Brev om asylsituasjonen fra statsminister Erna Solberg til de parlamentariske lederne på Stortinget 9. februar 2016.

 • Norge vil gi om lag ti milliarder kroner over fire år til Syria og naboland

  Pressemelding | Statsministerens kontor

  - Krisen i Syria har ufattelige konsekvenser for millioner av mennesker i Syria og nabolandene. Det er med direkte hjelp inn i Syria og regionen vi hjelper best. Norge øker derfor nå bistanden til 2,4 milliarder kroner for i år. Vi ønsker å opprettholde et høyt nivå og gi rundt ti milliarder kroner til sammen i bistand i Syria og regionen over fire år, sier statsminister Erna Solberg.

 • Presseinvitasjon: Listhaug møter UNHCRs representant

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) møter UNHCRs regionale representant til Nord-Europa, Pia Prytz Phiri, onsdag 27. januar.

 • Regjeringen forlenger grensekontroll

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har besluttet å forlenge personkontrollen på indre Schengen-grense i Norge med ytterligere 30 dager, til 14. februar 2016.

 • Tiltak for å møte flyktningkrisen

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut på høring en rekke tiltak for å stramme inn og gjøre det mindre attraktivt å søke asyl i Norge.

 • Grensekontrollen forlenges

  Nyhet | Justis- og beredskapsdepartementet

  Grensekontrollen på indre Schengengrense forlenges med inntil 20 dager. Det har justis- og beredskapsdepartementet besluttet.

 • Skal utrede langsiktige konsekvenser av høy innvandring

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har i dag oppnevnt et ekspertutvalg for å se på hvilke langsiktige konsekvenser høy innvandring har for samfunnet, og hvilke tiltak som kan bidra til rask integrering og yrkesdeltakelse blant innvandrere og flyktninger.

 • 151 millioner kroner til kommuner med store flyktningekostnader

  Pressemelding | Kommunal- og distriktsdepartementet

  – Flyktningsituasjonen i høst har ført til etablering av mange nye asylmottak på kort tid. Det har gitt økte kostnader for mange kommuner. For å unngå at det går ut over innbyggernes velferdstilbud bevilger vi til sammen 151 millioner kroner til kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Avvising av omgjeringsoppmodingar i utlendingssaker

  Nyheit | Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å regulere i forskrift når Utlendingsnemnda (UNE) kan avvise omgjeringsoppmodingar i utlendingssaker. Dei nye forskriftsreglane er no sendt på høyring.

 • Innskrenking av retten til fritt rettsråd ved avvisning av asylsøknad

  Nyhet | Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt en endring i utlendingsforskriften som innebærer at asylsøkere som ikke får saken realitetsbehandlet fordi de har hatt opphold i et trygt land, ikke lenger har rett til fritt rettsråd i en eventuell klagebehandling.

 • Midlertidig forskrift om unntak fra byggesaksbehandling for asylmottak

  Pressemelding | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringen iverksetter en midlertidig forskrift som åpner for raskere etablering av asylmottak med nøktern, men forsvarlig standard. – Det er krise i mottaksapparatet. Vi må nå redusere saksbehandlingstiden for å sikre at ingen må sove på gaten. Men vi må også unngå at det brukes kostbare løsninger, som hotell, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Hurtigbehandling av asylsøkere som kommer over Storskog

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har gitt instruks til UDI og UNE om at asylsøkere som kommer til Norge etter å ha hatt opphold i Russland, skal få avslag uten realitetsbehandling.

 • Innfører grensekontroll

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Torsdag morgen innfører regjeringen midlertidig grensekontroll for å hindre at personer som ikke har nødvendige reisedokumenter kommer inn i landet.

 • Politisk toppmøte om flyktningsituasjonen

  Pressemelding | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Ordførerne i de største kommunene i dialogmøte med regjeringen om utfordringene i flyktningsituasjonen.

 • Politisk avtale om tiltak for å møte flyktningkrisen

  Artikkel | regjeringen.no

  Avtale mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre om tiltak for å møte flyktningkrisen.

 • Brev til kommunene om fellesinnsats for å løse krisen i mottakssystemet

  Pressemelding | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg har i dag sammen med KS sendt brev til alle landets kommuner med en oppfordring til felles innsats for å løse krisen i asylmottakssystemet. Kommunene oppfordres til å ta ansvar for å opprette asylmottaksplasser og å bosette 18 000 flyktninger i 2016.

 • Lovendring og diplomati

  Pressemelding | Statsministerens kontor

  - Både de varslede lovendringene og diplomati med russerne må til for å få kontroll med asyltilstrømmingen, sier statsminister Erna Solberg.

 • Prop. 16 L (2015–2016) - Endringer i utlendingsloven (innstramninger)

  Proposisjon | Justis- og beredskapsdepartementet

  Europa opplever nå en historisk stor tilstrømning av flyktninger og migranter, og svært mange personer som søker asyl i Norge. Med denne proposisjonen foreslår regjeringen endringer i utlendingsloven som samlet sett vil legge til rette for at asylsøkere hurtigere kan henvises tilbake til trygge tredjeland.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Innstramninger på asylfeltet

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  For å håndtere den store pågangen av asylsøkere foreslås det at Justis- og beredskapsdepartementet skal kunne gi generelle instrukser til Utlendingsnemnda om praksis, og politiet får utvidet myndighet til å internere asylsøkere når det er sannsynlig at de vil bli returnert til et trygt tredjeland.

 • Statsministeren til toppmøte om migrasjon

  Nyhet | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltar på toppmøtet om migrasjon i Maltas hovedstad Valletta 11. og 12. november. På møtet deltar rundt 70 regjeringssjefer fra Afrika, EU-landene, Norge, Sveits og Island.

 • - Verdenssamfunnet må bidra mer i Syrias nærområder

  Nyhet | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg besøkte 7. - 9. november Libanon og Jordan. Statsministeren møtte syriske flyktninger i bosettinger i Libanon og Zaatari-flyktningleiren i Nord-Jordan. I tillegg hadde statsministeren en rekke politiske samtaler med sentrale ledere for å drøfte løsninger og behov på krisen.

 • Tillegg til statsbudsjettet som følge av flere asylsøkere

  Tale/innlegg | Statsministerens kontor

  Innledning på pressekonferanse i Plenumsalen i Regjeringskvartalet, Oslo, 30. oktober 2015.

 • Styrker tilskuddet til bosetting av enslige mindreårige

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen øker innsatsen for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

 • Regjeringen bevilger 3,4 milliarder til drift av mottak

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til drift av asylmottak med til sammen 3,4 milliarder kroner. Samtidig styrkes UDI med 250 millioner kroner.

 • Regjeringen varsler innstramminger på asyl- og familieinnvandringsområdet

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Økningen i antall asylsøkere vil koste Norge 9,5 milliarder kroner ekstra i 2016, og kostnadene kan øke enda mer. Det er derfor nødvendig å stramme inn på regelverket for å redusere antall asylsøkere til Norge.

 • Kraftig styrking av politiet

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen møter den ekstraordinære situasjonen rekordmange asylankomster innebærer med en kraftig styrking av politiet. Politibudsjettet foreslås styrket med rundt 350 millioner kroner.

 • Tilleggsnummer om økte asylankomster

  Pressemelding | Finansdepartementet

  - I september mottok Norge flere asylsøknader enn i hele første halvår. Det skaper praktiske og økonomiske utfordringer. Med dette tilleggsnummeret legger Regjeringen fram forslag til hvordan situasjonen skal håndteres på kort sikt, og foreslår en balansert inndekning av tiltakene. Vi legger også grunnlaget for en politikk som er bærekraftig på sikt i en situasjon med store asylstrømmer framover, sier finansminister Siv Jensen.

 • Flyktningkrisen krever endringer i bistandsbudsjettet

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  - Vi opplever den største flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig. Foreløpig anslås det at minst 33.000 flyktninger og asylsøkere vil søke beskyttelse i Norge i 2016. Det vil i så fall innebære en tredobling siden i fjor. Regjeringen foreslår å øke bistandsbudsjettet for 2016 med 1,2 milliarder kroner, sier Børge Brende.

 • Styrker virkemidler for å bosette flyktninger som har fått opphold

  Pressemelding | Kommunal- og distriktsdepartementet

  - Vi vil bidra til raskere bosetting av flyktninger i kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Gjennomgår ytelser og rettigheter med sikte på innstramming

  Pressemelding | Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  – I Norge må vi utforme velferdssamfunnet slik at vi opprettholder bærekraft og legitimitet. På den måten kan vi opprettholde et trygt og rettferdig velferdssamfunn også i fremtiden. De økte asylankomstene gjør det nødvendig å gjennomgå ytelser for flyktninger og innvandrere med sikte på innstramming, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

 • Skattereformen ligger fast

  Pressemelding | Finansdepartementet

  - I den ekstraordinære situasjonen vi nå står overfor, med en betydelig økning i antall asylsøkere og utgiftsøkningene det medfører, er det nødvendig å hente inndekning også på skattesiden, sier finansminister Siv Jensen. Regjeringen foreslår enkelte justeringer i skatteopplegget som tidligere er foreslått for Stortinget for 2016, slik at skattelettelsene blir noe mindre.

 • Skolegang for asylsøkere

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  På grunn av en stor økning i antallet som søker asyl i Norge, foreslår regjeringen å øke bevilgningen til skole med 282 millioner kroner neste år. Samtidig foreslås det innstramminger på flere områder for å dekke kostnadene for den økte tilstrømningen.

 • Fornyer integreringspolitikken og varsler skjerpede krav til norskopplæring

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen styrker integreringsarbeidet for neste år. Samtidig varsler inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) at regjeringen vil vurdere skjerpede tiltak for at flyktninger skal lære seg norsk.

 • Oppfordrer til rask behandling av søknader om etablering av mottak

  Pressemelding | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Norge har opplevd en kraftig økning i antall asylsøkere. Dette innebærer at det er nødvendig å opprette nye asylmottak i løpet av svært kort tid. Kommunal- og moderniseringsministeren og justis- og beredskapsministeren sender derfor brev til alle landets kommuner med oppfordring til rask behandling av søknader om etablering av mottak.

 • Asylsøkere kan sendes tilbake til Russland

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Personer som har hatt lovlig opphold i Russland kan nektes opphold og sendes ut av landet. Det har Justis- og beredskapsdepartementet sendt instruks om til Utlendingsdirektoratet. Alle asylsøknader fra personer som har reist inn i Norge fra Russland, og som ligger an til avslag, skal hastebehandles.

 • Asylutfordringen kommer til å være krevende for alle deler av samfunnet

  Pressemelding | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg ga i dag Stortinget en redegjørelse om migrasjon og flyktningsituasjonen. Solberg sa at de økte asylankomstene vil ha store konsekvenser for flere samfunnsområder, men understreket samtidig at Norge har en forpliktelse til å hjelpe mennesker på flukt.

 • Migrasjon/flyktningsituasjonen rundt Middelhavet og i Europa

  Tale/innlegg | Statsministerens kontor

  Statsministerens redegjørelse til Stortinget 13. oktober 2015.

 • - Takk for innsatsen!

  Nyhet | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg besøkte torsdag Politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo. Solberg takker både de frivillige og politiet for den innsatsen de gjør for å ta imot de mange asylsøkerne som kommer til Norge.

 • Økt kontroll med asyltilstrømningen i Europa

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Det er avgjørende å sørge for at Schengenregelverket og Dublinregelverket fungerer. – Ukontrollert forflytning av store folkegrupper gjennom Europa uten grensekontroll og registrering kan ikke fortsette, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

 • Intensivert personkontroll i grensenære områder

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  På grunn av økte asylankomster til Norge ber Justis- og beredskapsdepartementet politiet intensivere personkontroll i grensenære områder. Dette vil gi bedre oversikt og kontroll over hvem som oppholder seg i landet.

 • Tilleggsbevilgning for økte asylankomster

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Det har vært en kraftig økning i antall asylsøkere til Europa. Dette har også ført til en stor økning til Norge. Regjeringen har allerede gitt fullmakt til at politiet kan overskride sitt budsjett med inntil 5 millioner kroner og foreslår nå å øke statsbudsjettet for 2015 med til sammen på 227,1 millioner kroner, blant annet for å styrke politiet og få raskere bosetting i kommunene.

 • 60 millioner kroner til flyktningtiltak i Serbia og Makedonia

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  - Over 125 000 flyktninger og asylsøkere har kommet til Serbia det siste året, og antallet kommer trolig til å øke i tiden fremover. Norge vil nå bidra med 60 millioner kroner til nødhjelp og styrking av mottaksapparatet, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Svar fra kommuner om økt bosetting

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) sendte i slutten av april et brev til alle kommuner der hun ba dem kartlegge hvor mange ekstra flyktninger de kan bosette i 2015 og 2016. Her er tilbakemeldingene fra kommunene.

 • Norge tar initiativ til internasjonal giverkonferanse for syriske flyktninger

  Pressemelding | Statsministerens kontor

  - Konflikten i Syria har skapt den største flyktningkrisen i vår tid. Det internasjonale samfunnet må øke innsatsen for flyktningene og sivile i nød i Syria og nabolandene. Siv Jensen og jeg er enige om at Norge skal ta et initiativ overfor FN. Jeg har derfor i dag skrevet til FNs generalsekretær Ban Ki-moon med tilbud om at Norge kan være vertskap for en giverkonferanse for Syria-krisen, sier statsminister Erna Solberg.

 • Norge forlenger oppdraget i Middelhavet

  Pressemelding | Statsministerens kontor

  - Historiene og bildene fra Middelhavet bekrefter at dere gjør en forskjell. Uten deres innsats hadde flere mistet livet på veien til Europa. Det sa statsminister Erna Solberg da hun møtte mannskap fra det norske skipet Siem Pilot som deltar i EUs fellesoperasjon i Middelhavet.

 • Prioriterer EØS-midler til felles løft for flyktninger i Europa

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  Regjeringen er rede til å gi et stort bidrag til et felles europeisk løft for mottak av flyktninger og asylsøkere i årene fremover. – Vi vil tilby de landene som mottar EØS-midler å finansiere asyl- og migrasjonstiltak dersom disse landene er villige til å bidra til mottak av flyktninger og asylsøkere. – Dette vil være en prioritet når vi skal forhandle med mottakerlandene om den nye runden med EØS-midler, sier EØS/EU-minister Vidar Helgesen.

 • Regjeringen styrker asylregistreringen

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Det har vært en kraftig økning i antallet asylsøkere til Norge i august. Derfor har regjeringen bestemt å styrke Politiets utlendingsenhet (PU) umiddelbart med 5 millioner kroner.

 • Statsministeren kommenterer flyktningsituasjonen

  Pressemelding | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg kommenterer flyktningsituasjonen i ljos av at fleire asylsøkjarar kjem til Noreg.

 • Statsministeren vil redegjøre for flyktningsituasjonen i Europa

  Pressemelding | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg har anmodet Stortingets presidentskap om å få holde en redegjørelse om migrasjon og flyktningsituasjonen rundt Middelhavet og i Europa.

 • Økt norsk støtte til flyktningsituasjonen i Europa

  Pressemelding | Statsministerens kontor

  Regjeringen øker den økonomiske støtten for å bedre den prekære flyktningsituasjonen i Hellas: Regjeringen bevilger seks millioner kroner i strakstiltak og foreslår ytterligere fem millioner euro i omdisponerte EØS-midler.

 • Kallmyr tar opp ID-utfordringer på EU-rådsmøte

  Nyhet | Justis- og beredskapsdepartementet

  Statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) tok på EUs uformelle innenriksministerrådsmøtet i Luxembourg torsdag opp utfordringene med å registrere det store antallet migranter som tar seg inn i Europa, blant annet over Middelhavet.

 • Stor auke i talet på busette

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Per 30. juni hadde norske kommunar busett 4 428 flyktningar. Det er 21 prosent meir enn på same tid i fjor. No blir det løyvd eit ekstratilskot på 50 millionar kroner til kommunar som buset fleire flyktningar enn dei er spurt om.

 • Regjeringen sender redningsskøyte til Middelhavet

  Pressemelding | Statsministerens kontor

  Norge sender nok et skip til EUs fellesoperasjon i Middelhavet. Regjeringen har besluttet å ta i mot Redningsselskapets tilbud om å stille til disposisjon redningsskøyta Peter Henry von Koss.

 • Norsk skip til Middelhavet

  Pressemelding | Statsministerens kontor

  Regjeringen styrker den norske innsatsen i Middelhavet ved å sende skipet «Siem Pilot» og mannskap til fellesoperasjonen Triton, sier statsminister Erna Solberg. Skipet tar sikte på å seile fra Norge i løpet av mai.

 • Norge styrker innsatsen i og rundt Middelhavet

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til norsk innsats i og rundt Middelhavet i 2015 med 21 millioner kroner. I tillegg til å sende fartøy til Frontex-operasjonen Triton, vil regjeringen også øke bidraget til Frontex og støtte andre tiltak for å avhjelpe situasjonen ved Middelhavet.

 • Redegjørelse om situasjonen i Middelhavet og humanitære kriser i Syria og Irak

  Tale/innlegg | Statsministerens kontor

  Stortinget, 30. april 2015.

 • Regjeringen vil øke bidragene til Frontex og Middelhavet

  Pressemelding | Statsministerens kontor

  Ved siden av å sende ett fartøy til Middelhavet vil regjeringen øke bidragene til Frontex. Norge har også overfor EU signalisert at vi er rede til å bidra med ytterligere støtte til tiltak i Middelhavet ved behov. Det varslet statsminister Erna Solberg i sin redegjørelse for Stortinget torsdag.

 • Syriabidrag økes til én milliard kroner i 2015

  Pressemelding | Statsministerens kontor

  Regjeringen øker støtten til Syria til én milliard kroner i 2015. Det varslet statsminister Erna Solberg i sin redegjørelse i Stortinget i dag. Samtidig inviterte statsministeren til en prosess som skal skape bred politisk tilslutning til de norske bidragene til Syria.

 • Leie av skip til Middelhavet

  Nyhet | Justis- og beredskapsdepartementet

  En rekke aktører har tatt kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet og tilbudt sin assistanse til Norges bidrag til fellesoperasjonen Triton i Middelhavet.

 • Norge åpner for nye hjelpetiltak i Middelhavet

  Nyhet | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg har i dag sendt brev til EU-ledere hvor Norge åpner for ytterligere dialog om situasjonen i Middelhavet. Den norske regjeringen jobber for å sende et sivilt skip til området så raskt som mulig.

 • Norge styrker innsatsen i Middelhavet

  Pressemelding | Statsministerens kontor

  Regjeringen har besluttet at Norge skal delta med et skip i operasjonen Triton. Et sivilt skip skal være på plass fra rundt 1. august, eller tidligere. Dette er i tråd med de behov Frontex har meddelt norske myndigheter. Operasjonen skal i første omgang vare i seks måneder. Det er første gang Norge bidrar med skip til en slik operasjon i Middelhavet. Dersom EU bestemmer seg for å utvide mandatet for Triton vil Norge løpende vurdere relevante bidrag.

 • Beste busettingsår på 20 år

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  7784 flyktningar vart busette i norske kommunar i løpet av 2014. Det er ein auke på 19 prosent samanlikna med året før. Ikkje sidan 1994, då mange flyktningar kom etter krigen i Bosnia, har kommunane busett like mange flyktningar som i fjor.