Historisk arkiv

Innfører grensekontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Torsdag morgen innfører regjeringen midlertidig grensekontroll for å hindre at personer som ikke har nødvendige reisedokumenter kommer inn i landet.

- Dette er nok et tiltak for å få bedre kontroll på asyltilstrømmingen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

- Vi iverksetter midlertidig grensekontroll på fergerutene mellom Norge og det europeiske kontinentet. Det innføres også en ytterligere skjerping av den såkalte territorialkontrollen i grensenære områder. Formålet er å bedre kunne hindre innreise for personer som ikke har nødvendige reisedokumenter til Norge, sier Anundsen.

I tillegg vil det bli innført krav til rederiene om sjekk av dokumenter ved ombordstigning på fergene. Dette innebærer i praksis at personer som ikke har gyldige reisedokumenter til Norge, kan bli avvist allerede ved fergeterminalene på kontinentet.

Anundsen sier det også vil bli økt kontroll på grensene mot Sverige.

- Vi trapper ytterligere opp kontrollen i grensenære områder i Østfold og Hedmark. Ytterligere innskjerping av grensekontrollen på land vurderer vi fortløpende.

Tirsdag ble det kjent at Sverige ikke lenger evner å ta imot så store asylankomster som i dag. De arbeider med flere tiltak for å redusere tilstrømningen til Sverige.

– Flere av tiltakene ligner tiltak vi allerede har gjennomført i Norge. Likevel kan asylsøkernes reisemønster endre seg som følge av signalene fra Sverige, og det må vi være forberedt på, sier FrP-statsråden.

Han understreker imidlertid at asylsøkere som er registrert i Sverige, og som kommer over grensen fra Sverige til Norge, vil bli returnert etter Dublin-forordningen.

Anundsen sier de nye svenske reglene ikke er spesielt strenge sett opp mot det Norge allerede har innført.

- Flertallet av de nye svenske asylreglene er enten gjeldende norsk lov allerede, eller de er foreslått av regjeringen i høst og en del av avtalen som er inngått i Stortinget om skjerpelser i norsk utlendingslov.

Medisinsk aldersbestemmelse av mindreårige som Sverige nå innfører, har Norge hatt i mange år. – Vi har allerede gjennomført tiltak for å styrke kapasiteten på slike undersøkelser så flere kan underlegges grundigere alderskontroll, fremholder Anundsen.

– Dette forteller meg at Norge nå leder an for en streng og rettferdig asylpolitikk. Justis og beredskapsdepartementet vil fortløpende vurdere om det er behov for å utvide kontrollen til å omfatte grenseoverganger på luft- og landegrensen, samt om perioden med grensekontroll skal forlenges, sier Anundsen

80.000 migranter og asylsøkere har ankommet Sverige de siste to månedene. Det svenske mottakssystemet er i ferd med å bryte sammen, og onsdag varslet Sverige derfor tiltak for å redusere tilstrømmingen av asylsøkere og migranter.

– Vi kan ikke vente til det samme skjer i Norge. Derfor har vi allerede satt i verk en rekke tiltak, men vi må følge nøye hva andre land gjør og handle raskt, sier Anders Anundsen.