Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2015

Norge styrker innsatsen i og rundt Middelhavet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til norsk innsats i og rundt Middelhavet i 2015 med 21 millioner kroner. I tillegg til å sende fartøy til Frontex-operasjonen Triton, vil regjeringen også øke bidraget til Frontex og støtte andre tiltak for å avhjelpe situasjonen ved Middelhavet.

– Regjeringen ser med stor bekymring på den vanskelige situasjonen i Middelhavet, og Norge må ta vår del av ansvaret for å hjelpe, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). 

Regjeringen har allerede iverksatt arbeid for at et sivilt skip skal være på plass så raskt som mulig og delta i operasjonen i seks måneder med mulighet for forlengelse. Skipet skal bemannes av personell fra Forsvaret og politiet samt sivilt mannskap. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til politiet med 5 millioner kroner for å dekke utgifter til sivilt mannskap i forbindelse med operasjonen. 

På Det europeiske toppmøte 23. april ble det besluttet å tredoble budsjettene til operasjonene Triton og Poseidon. Tredoblingen av budsjettene vil føre til at Norges innbetaling til Frontex øker med anslagsvis 6 millioner kroner. 

Foruten økt bidrag til Frontex-budsjettet, er det også aktuelt med ytterligere tiltak fra norsk side i regi av EU. Regjeringen foreslår derfor 10 millioner kroner til andre aktuelle tiltak. Blant annet for å forebygge farefulle overfarter og for å assistere særlig utsatte EU-land. Dette kan også omfatte utgifter som ikke pådras av politiet.