Historisk arkiv

Øker underholdskravet for familieinnvandring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justisdepartementet har vedtatt å øke underholdskravet i familieinnvandringssaker til 305 200 kr. Samtidig innfører departementet en noe mer skjønnsmessig adgang til å gjøre unntak fra underholdskravet.

– Vi gjør dette for å sikre at partene i større grad kan forsørge seg selv. Det er viktig både for å unngå at velferdssystemet blir unødig belastet, men også av hensyn til familiemedlemmenes integrering, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Økningen av underholdskravet utgjør ca. 50 000 kr, fra dagens underholdskrav på 252 472 kr (88 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ). Det nye kravet på 305 200 kr tilsvarer lønnstrinn 24 i statens lønnsregulativ. 

Unntakshjemmelen innføres som en sikkerhetsventil for å unngå at det oppstår tilfeller der en søknad om familieinnvandring må avslås til tross for at det er åpenbart at formålene med underholdskravet er oppfylt. I tillegg innføres en egen unntaksbestemmelse for studenter og visse forskere, som blant annet innebærer at hevingen av underholdskravet ikke skal gjelde for disse.

– Ut fra et integreringsperspektiv er det av betydning at den som får opphold i Norge, ikke er avhengig av sosialhjelp for å få midler til livsopphold, men at vedkommende er del av en familie som er selvforsørget, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Tiltaket er en oppfølging av samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre. Endringene trer i kraft 9. mai, og vil gjelde for søknader om familieinnvandring som fremmes etter denne datoen.

Regjeringen foreslo for Stortinget 5. april 2016 å innføre underholdskrav for flyktninger (Prop. 90 L (2015-2016)). Det er ennå ikke besluttet hvor høyt underholdskravet for flyktninger skal være, dersom et slikt krav innføres.

G-05/2016 Ikrafttredelse av utlendingsforskriften - heving av underholdskravet og endret unntaksbestemmelse

Forskrift om endringer i utlendingsforskriften (underholdskravet – heving til lønnstrinn 24 og endret unntaksbestemmelse)