Historisk arkiv

Skattereformen ligger fast

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

- I den ekstraordinære situasjonen vi nå står overfor, med en betydelig økning i antall asylsøkere og utgiftsøkningene det medfører, er det nødvendig å hente inndekning også på skattesiden, sier finansminister Siv Jensen. Regjeringen foreslår enkelte justeringer i skatteopplegget som tidligere er foreslått for Stortinget for 2016, slik at skattelettelsene blir noe mindre.

Regjeringens ambisjonsnivå for skattereformen endres imidlertid ikke, og reduksjonen i skattesatsen på alminnelig inntekt til 25 prosent i 2016 opprettholdes. Skattelettelser og forbedringer av skatte- og avgiftssystemet er et sentralt virkemiddel i regjeringens arbeid for å fremme arbeid, aktivitet og omstilling.

- Vi er inne i en krevende omstillingsperiode for norsk økonomi. Da er det særlig viktig at skattereformen ligger fast, sier finansminister Siv Jensen.

I tillegg vil skatteinntektene midlertidig bli noe høyere i 2016 som følge av senere innføring av lik merverdiavgift på papir- og e-aviser og midlertidig endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomheter.

Skatteinntektene vil øke med om lag 2,2 milliarder kroner påløpt og 1,8 milliarder kroner bokført sammenlignet med Regjeringens tidligere forslag for 2016. Samlede lettelser med forslaget til skatteopplegg presentert i Prop. 1 LS (2015-2016) og justeringene i Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016) blir om lag 6,9 milliarder kroner påløpt og 1,3 milliarder kroner bokført i 2016.


Justeringer i personbeskatningen
Regjeringen foreslår justeringer i trinnskatten som vil redusere skattelettelsene til personer noe. Det foreslås å øke de fire satsene i trinnskatten med 0,1 prosentenhet til henholdsvis 0,9 prosent i trinn 1, 1,7 prosent i trinn 2, 10,7 prosent i trinn 3 og 13,7 prosent i trinn 4.

Regjeringen foreslår også å reversere forslaget i Prop. 1 LS (2015-2016) om å redusere formuesskattesatsen fra 0,85 prosent til 0,8 prosent.

De foreslåtte endringene i trinnskatten vil redusere skattelettelsene jevnt for alle inntektsgrupper. Justeringen i formuesskatten vil i større grad redusere lettelsene for høyinntektsgruppene. Samlet sett gir forslagene i Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 og endringene i tilleggsproposisjonen om lag 600 kroner i skattelettelse i gjennomsnitt for alle personer sammenlignet med gjeldende regler. Alle inntektsgrupper med under 2 millioner kroner i bruttoinntekt får lettelser i gjennomsnitt.

Endret iverksettelse av innføring av lik merverdiavgift på papir- og e-nyheter
I Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter-, avgifter og toll 2016 ble det foreslått fritak for merverdiavgift for elektroniske nyhetstjenester. Fritaket kan ikke iverksettes før det er notifisert til og godkjent av ESA. Videre må utkast til regelverk om avgrensning av fritaket mv. sendes på høring før det kan tre i kraft. Arbeidet med notifikasjonen har vært omfattende, men er nå i sluttfasen. Likevel framstår nå 1. mars 2016 som et mer realistisk innføringstidspunkt enn 1. januar som ble lagt til grunn i budsjettforslaget.

Midlertidig endring av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomhet
EFTA-domstolen har opphevet deler av ESAs godkjenning av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Dette fører til at særreglene for beregning av arbeidsgiveravgift for foretak med ambulerende virksomhet må endres midlertidig fra 2016. Etter det nye forslaget kan ikke ambulerende virksomheter i 2016 benytte lavere avgiftssats enn den som gjelder der virksomheten er registrert i Enhetsregisteret.

Provenyvirkninger
Anslåtte provenyvirkninger av endringer i skatte- og avgiftsopplegget 2016. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til Regjeringens forslag i Prop. 1 LS (2015-2016). Mill. kroner.

 

Påløpt

Bokført

Forslag i Prop 1   LS (2015-2016)                                          

-9 095

-3 060

 

 

 

Forslag til   endringer i skatte- og avgiftsopplegget 2016

2 215

1 756

Øke trinnskatten   med 0,1 prosentenheter

1 130

900

Reversere   satsreduksjon i formuesskatten

730

550

Midlertidig endre   særregel i differensiert arbeidsgiveravgift

300

250

Innføre lik   merverdiavgift på papir- og e-aviser fra 1. mars

60

60

Anslagsendring   for samspillsvirkning

-5

-4

Samlede nye   skatte- og avgiftsendringer i 2016                 

-6 880

-1 304

Kilde: Finansdepartementet.

Det vises for øvrig til tabell 3.2 i Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016) som viser samlede provenyvirkninger av Regjeringens tidligere forslag og justeringene i denne proposisjonen.

_______

Les mer: