Statsbudsjettet 2016

7. oktober la regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2016. Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2016 ble lagt frem 30. oktober.

Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for 2016

30. oktober la regjeringen Solberg frem tilleggsnummer på grunn av den økte tilstrømningen av asylsøkere til Norge.

Dokument:

Nett-TV:

Pressemeldinger:

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016

7. oktober la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2016.

Nett-TV

Budsjettdokumenter:

 

Om departementenes budsjetter:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjettforslag

Prop. 1 S (2015-2016)

Pressemeldinger:

Krevjande situasjon som treng ekstra innsats

Betre hjelp til sårbare barn

Trygge rammer for familiane

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets pressetelefon: 97 77 36 34

Tilleggsproposisjonen

Pressemeldinger:

 ___________________

Statsbudsjettet

 

 

Nett-TV

 

Pressemeldinger:

Faktaark:

Norges første statsbudsjett
I år er det 200 år siden finansminister Wedel Jarlsberg la fram det første forslag til statsbudsjett for den nye nasjonen Norge. Forslaget var for årene 1816, 1817 og 1818 og ble behandlet i statsråd 27. november 1815.

Finansdepartementet markerer 200-års jubileet med å å gi ut budsjettet i to versjoner, en transkribert utgave fra Stortingstidende fra 1822 og en versjon i moderne språkform, tilrettelagt av Bente Engelsen. Her vil du også se faksimiler av det håndskrevne originaldokument. I tillegg presenteres også originaldokumentet.

Forfatter Karsten Alnæs har skrevet en dybdeartikkel som setter Norges første statsbudsjett inn i sin historiske samtid, og på denne siden finner du også hans Aftenposten-kronikk om samme tema.

Finansdepartementets pressetelefon: 22 24 44 11 / 911 42 059
(bemannet kl. 08.00 - 15.45)
E-post: presse@fin.dep.no

Dokumenter:

Pressemeldinger:

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

– Regjeringa leverer eit budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Å investere i kunnskap er noko av det viktigaste vi kan gjere, også i usikre økonomiske tider.

Vi vil derfor styrke heile læringskjeda, frå barnehage og skole til høgare utdanning og forsking, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Budsjettdokumenter

Prop. 1. S (2015-2016) Regjeringens budsjettforslag (Gul bok)

Prop. 1 S (2015-2016) Kunnskapsdepartementets fagproposisjon

Orientering om statsbudsjettet for universiteter og høyskoler

Rapport: Tilleggsberegninger - ny finansiering av ikke-kommunale barnehager

 

Pressemeldinger

Kunnskap, kvalitet og omstilling

100 millionar til realfagsatsing i skolen

Rekordsatsing på kvalitet i barnehagene

Styrker satsinga på yrkesfag

Forskning for omstilling

Styrker universitet og høyskolar

Rekordsatsinga på studentbustader held fram

-Alle skal få ein ny sjanse

 

Pressemelding:

Landbruks- og matdepartementets pressetelefon: 22 24 91 40