Orientering om statsbudsjett for universiteter og høyskoler

Kronologisk oversikt

Dette er ei kronologisk oversikt over Orientering om statsbudsjettet for universitet og høgskular. Orienteringane gir informasjon om endringar i budsjettrammene for universitet og høgskular som får løyving frå Kunnskapsdepartementet. Dei skal saman med tildeling- og tilskotsbrev danne grunnlag for budsjettdisponeringane som styret for dei einskilde institusjonane vedtek.

Regjeringen Støre:

Regjeringen Solberg:

Regjeringen Stoltenberg II

Regjeringen Bondevik II