Orientering om statsbudsjett for universiteter og høyskoler

Kronologisk oversikt

Orientering om statsbudsjettet 2023 for universiteter og høyskoler er et vedlegg til endelig tildelingsbrev for 2023. Det gir informasjon om endringer for budsjettrammen fra 2022 til 2023, jf. Prop. 1 S (2022-2023) for Kunnskapsdepartementet. Orienteringen skal sammen med endelig tildelingsbrev danne grunnlag for styrets budsjettdisponeringer i 2023.

Regjeringen Støre:

Regjeringen Solberg:

Regjeringen Stoltenberg II

Regjeringen Bondevik II