Orientering om statsbudsjett for universiteter og høyskoler

Kronologisk oversikt

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2020 for universiteter og høyskoler er et vedlegg til endelig tildelingsbrev for 2020. Det gir informasjon om endringer for budsjettrammen fra 2019 til 2020, jf. Prop. 1 S (2019-2020) for Kunnskapsdepartementet. Orienteringen skal sammen med endelig tildelingsbrev danne grunnlag for styrets budsjettdisponeringer i 2020.

Regjeringen Solberg:

Regjeringen Stoltenberg II

Regjeringen Bondevik II