Tildelingsbrev til universiteter og høyskoler 2023

Tildelingsbrevet er et av departementets sentrale styringsverktøy overfor underliggende virksomheter. Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet, stiller departementet bevilgningene til disposisjon for den enkelte underliggende virksomhet gjennom tildelingsbrev.

Tildelingsbrevet gir oversikt over bevilgningene og eventuelle forutsetninger for bruken av midlene. Det inneholder videre departementets føringer og forventninger overfor virksomhetene, samt resultatmål, fullmakter og rapporteringskrav.

Universiteter

Statlige høyskoler

Vedlegg:

Orientering om statsbudsjett 2023 for universiteter og høyskoler

Fullmakter 2023 - Statlige universiteter og høyskoler

Fullmakter 2023 - Institusjoner som forvalter statlig eiendom UH

Rapporteringskrav for årsrapport 2023

Veiledning til fremstilling av satsingsforslag for 2025

Hovedtrekk i styringsdialogen for 2023